Ekosystem i förändring

Kunskapen om vilka konsekvenser globala klimatförändringar har på ekosystem är begränsad. I många fall är det omöjligt att säga när och om en förändring kommer att ske. Genom att kombinera ekologisk och kemisk kunskap med matematisk modellering syftar denna starka forskningsmiljö till att öka förståelsen om hur ekosystem svarar på miljöförändringar.

Hur ekosystem reagerar på miljöförändringar är ett resultat av en komplex växelverkan mellan yttre och inre faktorer. Yttre faktorer som ett varmare klimat kan bland annat leda till att transport av organiskt kol och näringsämnen ökar från landmiljö till sjöar. Forskarna inom den starka forskningsmiljön har visat att ökade halter av organiskt kol begränsar ljusinsläppet i sjöar. Det leder i sin tur till en lägre produktion av bottenlevande alger, men också av fisk. Inre faktorer omfattar ekosystemets struktur med avseende på förekommande organismer som genom sin aktivitet påverkar varandra och flöden av element som kväve och fosfor.

Förklarar kollapser av torskbestånd

Eftersom ekosystem är komplexa går de inte att enbart förstå och förutsäga effekter av miljöförändringar genom experimentella studier utan det behövs även matematiska modeller. Modellerna används som kompletterande verktyg för att öka förståelsen för, och förutsäga hur och på vilket sätt, vissa givna förändringar i miljön påverkar ett ekosystem. Exempel på detta är de matematiska modeller som har kunnat förklara varför rovfiskbestånd såsom öring- och torskbestånd kollapsar och hur det skall kunna undvikas. Dessa studier visar också hur viktigt det är att ta hänsyn till den stora storleksvariation som finns mellan individer av samma art.

Forskarna studerar även mer långsiktiga evolutionära förändringar. De rekonstruerar till exempel tidigare ekologiska samhällen med hjälp av lämningar i sjösediment och genom att analysera mönster i släktskapsrelationer mellan arter.

Nyheter och pressmeddelanden

Ljuset avgör tillgången på fisk i sjöarÖkat kvävenedfall påverkar näringstillgången för växtplankton i sjöarUtrotas en rovdjursart är andra rovdjur i faraStudie av akvariefiskar förklarar kollapser av rovfiskar
Sök fler nyheter och pressmeddelanden


Om Starka forskningsmiljöer 2011–2015

År 2010 utsåg Umeå universitet 14 starka forskningsmiljöer, som gavs särskilt stöd under perioden 2011–2015. Satsningen ska utvärderas inom kort.