Miljö- och naturresursekonomi

Stora framtida miljöhot, som exempelvis global uppvärmning, kräver ny kunskap om hur vi ska ta hand om och bruka jordens naturmiljöer och naturresurser. Olika beslut och vägval påverkar både nuvarande och kommande generationers livsmiljö.

Hållbar förvaltning av skog och vilt, klimatekonomi och värdering av naturresurser är alla aktuella forskningsfrågor inom Miljö- och naturresursekonomi, som involverar internationellt framstående forskare, kopplade till Centre for environmental and resource economics och flera enheter vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Forskar för ett hållbart samhälle

Att miljöanpassa ett samhälle handlar om att förändra beteenden, anpassa lagar och politiska institutioner, göra ekonomiska avvägningar och genomföra en praktisk politik. Mer kunskap krävs därför om hur individer och hushåll, företag och länder agerar när de ställs inför olika valmöjligheter att nyttja natur- och miljöresurser, och hur prioriterade dessa frågor är.

Studerar samhällen, företag och individer

Ett viktigt forskningsområde är hur vår strävan efter att nå olika mål inom skilda samhällsområden både kan samspela och leda till konflikter. Hur påverkas till
exempel miljösatsningar av hög arbetslöshet? Forskarna studerar också hur individers och företags miljöpåverkan kan mätas, och hur hållbara investeringar värderas. Ytterligare ett område är hur och varför vår påverkan på miljön förändras över tid, och vad vi kan lära oss av detta.


Om Starka forskningsmiljöer 2011–2015

År 2010 utsåg Umeå universitet 14 starka forskningsmiljöer, som gavs särskilt stöd under perioden 2011–2015. Satsningen ska utvärderas inom kort.