Befolkningsdynamik och offentlig politik

Forskarskolan i befolkningsdynamik och offentlig politik är en paraplyorganisation inom vilken tvärvetenskapliga möten möjliggörs genom seminarier och worskhops, samtidigt som doktoranden erbjuds tillgång till både internationella nätverk och högkvalitativa databaser av relevans för den egna forskningen.

Centrala kunskapsområden inom forskarskolan rör socioekonomiska, kulturella och medicinska processer relaterade till olika demografiska förändringar och strukturer. Utmärkande är ett tvärvetenskapligt drag, där tillämpandet av både kvalitativa och kvantitativa källor och metoder, i den utsträckning de belyser politik och demografiska strukturer, är av intresse.

Mer om forskarskolan:Befolkningsdynamik och offentlig politik