Mänskliga Rättighetsdagarna 2014

Mänskliga Rättighetsdagarna äger rum i Umeå den 13-15 november. Årets tema är "Röster för rättigheter – mänskliga rättigheter och kultur". Ett flertal forskare och institutioner vid Umeå universitet medverkar i arrangemanget.

I Umeå pågår Europas Kulturhuvudstadsår för fullt och Mänskliga Rättighetsdagarna kommer att vara på plats i Folkets Hus den 13-15 november.

Här kan du läsa mer om de programpunkter som Umeå universitets forskare och institutioner medverkar i – som talare och/eller som arrangörer.

Torsdag 13 novemberFredag 14 novemberLördag 15 november

Läs programtidningenBoka och köp biljett till MR-dagarna

Ta också chansen att träffa Statsvetenskapliga institutionen som har en monter på våning ett i Teaterfoajén och Vaartoe – ­ Centrum för Samisk forskning (CeSam) som ställer ut på andra våningen i Galleriet.

Torsdag 13 november

Vem har ansvar i konsumtionskulturen?

I en global konsumtionskultur påpekas ofta att olika aktörer ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och minimerad miljöpåverkan. I detta seminarium kommer vi att diskutera och problematisera vad ansvarsfull konsumtion är, vad ett sådant ansvarstagande kan innebära samt vem som bär vilket ansvar.
Arrangör: Institutet för hållbarhet och företagsetik (RiseB.se), Handelshögskolan vid Umeå universitet, Lumen Behavior och Pondus Kommunikation.

Samtyckeskultur

Lagstiftningen kring våldtäktsbrottet och samtyckesfrågan är åter aktuell. En lagändring i sig är inte tillräcklig för att minska antalet våldtäkter utan en samtyckeskultur behövs. Seminariet handlar om vad samtyckeskultur kan innebära och hur vi kan nå dit.
Medverkande: Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt och författare till Samtyckesutredningen, Ida Östensson, Crossing Boarders och FATTA-kampanjen, Susanna Eriksson, doktorand i straffrätt och bloggare, samt Svante Tidholm, Män för jämställdhet.
Moderator: Monica Burman, Umeå universitet.
Arrangör: Juridiskt forum vid Umeå universitet, Män för jämställdhet och Kyrkan på Campus

Gruvexploatering i Sápmi

Den nuvarande minerallagstiftningen är alltför tandlös och skyddar inte rennäringen. Samerna är ett urfolk inom EU och gruvnäringen hotar både renskötseln och den samiska kulturen.
Medverkande: Sametingspolitikern Matti Berg, representant från Bergstaten, forskare och aktivister.
Arrangör: Svenska Samernas Riksförbund (SSR) och Vaartoe-CeSam, Centrum för samisk forskning, Umeå universitet

Bilder gav SFI-studenter en röst i klassrummet och i staden

Erfarenheter från projektet Upplevelser av Umeå – SFI-studenters bild av staden. Projektet skapade en dialog om maktförhållanden kopplat till staden utifrån perspektiv som kön, klass och etnicitet.
Medverkande: Erik Jönsson, SFI-skolan, Umeå kommun och Ulrika Schmauch, Umeå universitet.
Arrangör: Umeå kommun
Tid & plats: kl 15.00-15.30, Lilla scen

Fredag 14 november

Kultur och funktionshinder

Hur kan personer med intellektuella funktionshinder bli delaktiga i de kulturella aktiviteter som arrangeras i samhället? Vi ger exempel från musik- och teaterverksamheter och diskuterar organisatoriska förutsättningar för sådana verksamheter samt hur dessa kan främja en identitet och vi-känsla.
Medverkande: Jens Ineland och Lennart Sauer, Umeå universitet.
Arrangör: Centrum för handikappvetenskap vid Umeå universitet.

Urfolkspolitik behövs

Stater brister i att säkerställa urfolks rättigheter. De senaste årens ökade tryck på urfolksområdena från bland annat energi- och gruvindustrin aktualiserar frågor om urfolks rätt till mark och naturresurser. I Sverige innehåller den nuvarande statliga samepolitiken vare sig tillräcklig lagstiftning eller effektiva åtgärder som säkerställer samers rättigheter till mark och naturresurser. Samiska organisationer, forskare och Diskrimineringsombudsmannen arbetar därför i samverkan för att bidra till en förändring.
Medverkande: Agneta Broberg, Diskrimineringsombudsman.
Arrangör: DO, Svenska Samernas Riksförbund, , Vaartoe – ­ Centrum för samisk forskning (CeSam), Umeå universitet &, Umeå universitet & MR-dagarna.
Seminariet teckenspråkstolkas

Är kulturarbete ett verktyg för fredsbyggande och försoning?

Seminariet diskuterar relationen mellan kulturarbete, fredsbyggande och försoning. På vilket sätt kan kulturarbete bidra till fred och försoning? Kan kulturarbete tvärtom motverka en sådan utveckling? Vem är kulturarbete ett verktyg för? Vilken betydelse har det i övergång från krig till fred?
Medverkande: Maria Ericson, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, Johanna Mannergren Selimovic, Utrikespolitiska institutet, Camilla Orjuela, Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet, Dzenan Sahovic, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet
Moderator: Jan Engberg, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet.
Arrangör: Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet.

Att fritt fullfölja sin kulturella utveckling?

Alla folk har rätt att fritt fullfölja sin kulturella utveckling. Men för att utkräva rättigheter måste urfolk ofta politisera sin kultur och identitet. Politiseringen kan både verka för erkännande av rättigheter och riskera stereotypisering och intern marginalisering.
Medverkande:  Anna-Lill Ledman, Centrum för samisk forskning, Umeå universitet, Peter Johansson och Eyasssu Gayim, Globala studier, Göteborgs universitet, Anne Woulab, kulturentrepenör, Sofia Jannok, artist.
Moderator: Pia Sjögren, Sameradion.
Arrangör: Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet och Vaartoe – Centrum för samisk forskning (CeSam), Umeå universitet.

Könsbaserat våld i Umeå och Riga

Verksamheter från Umeå och Riga delar med sig av erfarenheter och utmaningar i deras arbete mot det könsbaserade våldet. Seminariet avslutas i ett samtal med genusforskare kring möjligheter och begränsningar i policy, lagstiftning och utgångspunkter i arbetet med mäns våld mot kvinnor.
Medverkande: Iluta Lace, Marta center, Riga, Margareta B. Jonsson, Centrum mot våld, Landstinget Västerbotten och Umeå kommun, Ann Öhman, Challenging violence, Umeå centrum för genusstudier och European Institute for Gender Equality (EIGE) samt Monica Burman och Åsa Yttergren, Juridiskt forum, Umeå universitet.
Arrangör: Umeå kommun.

En nordisk rättighetskultur?

Ett seminarium som diskuterar villkoren för att förverkliga mänskliga rättigheter för människor med funktionshinder i de nordiska välfärdsstaterna.
Medverkande: Andreas Pettersson, jurist och forskare vid Umeå universitet.
Arrangör: HSO Västerbotten, HSO Umeå och ABF Västerbotten

Kulturella rättigheter i praktiken

Vi kommer att diskutera den politiska och juridiska innebörden och förverkligandet av mänskliga rättigheter. Fokus kommer att ligga på rätten till kultur och hur den kan genomföras i Sverige, i samklang med eller i konflikt med andra mänskliga rättigheter.
Medverkande: Forskare och lärare vid juridiska institutionen och statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet.
Arrangörer: Juridiska institutionen och statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet.

Lördag 15 november

Människohandel i Arktis

I norra Norrland har kolonisation och fokus på naturresurser skapat en särskild utsatthet för kvinnor, en utsatthet som är kopplad till människohandel och prostitution. Vid seminariet diskuterar ledande forskare det offentliga ansvaret för kvinnors mänskliga rättigheter i den svenska arktiska regionen.
Medverkande: Åsa Yttergren, Monica Burman och Jenny Westerstrand, jurister och forskare vid Umeå universitet.
Arrangör: Juridiskt forum vid Umeå universitet.

Att kontrollera oskulden

Oskuldskontroller och mödomshinneoperationer är kopplade till kvinnors sexualitet och innebär att kvinnor underordnas genom kontroll, hot och våld. Strukturella och individuella processer och aktiviteter kan motverka praktikerna och bidra till att kvinnors humanitära rättigheter stärks såväl publikt som privat.
Medverkande: Monica Christianson och Carola Eriksson, Umeå universitet, Maria Stefansson, Länsstyrelsen Västerbotten, Malin Stenman, Länsstyrelsen Norrbotten.
Arrangör: Länsstyrelsen Västerbotten och Länsstyrelsen Norrbotten.


Kontaktinformation

Malin Eklund Wimelius

Besöksadress
Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet

Tel:  090-786 52 32

Kontaktformulär