Bibliotekarier i teori och praktik - utbildningsperspektiv på en unik profession

[2018-05-09] Per Wisselgren, fil.dr i idéhistoria, docent i sociologi och programsamordnare för utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap vid Umeå universitet är en av redaktörerna för den nya antologin från BTJ förlag.

I takt med att samhället blir alltmer komplext söker också biblioteken en breddad bas av kompetenser för sin verksamhet, något som gör att bibliotekariens grundkompetens ibland ter sig otydlig. Ofta talas det om ett ”glapp” mellan det utbildningsbehov som finns i bibliotekens praktiska vardag och det innehåll som bjuds inom de biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningarna.

I den här antologin samlas ett tjugotal biblioteks- och informationsvetenskapliga forskare från Bibliotekshögskolan i Borås, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet och diskuterar sina specialområdens relevans för bibliotekariernas praktiska arbete

Per Wisselgren ar fil.dr i idéhistoria, docent i sociologi och programsamordnare för utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap vid Umeå universitet. I sin biblioteksrelaterade undervisning och forskning har han främst intresserat sig för frågor om bibliotekets historia och samhällsroller, huvudsakligen ur ett mediehistoriskt och kunskapssociologiskt perspektiv.

Joacim Hansson ar professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Linneuniversitetet. Han har bedrivit forskning inom en rad delområden i ämnet. Bland annat har han studerat relationen mellan klassifikation och ideologi samt bibliotekens institutionella identitetsutveckling. Under de senaste åren har han arbetat med frågor om bibliotekariers professionsetiska koder, både ur institutionsteoretiska och dokumentteoretiska perspektiv.

Läs mer på BTJ:s hemsida

 

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid291644


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet