Pressmeddelanden från Umeå universitet

Hög kvalitet för forskarutbildning i psykologi

[2018-03-26] Forskarutbildningen i psykologi vid Umeå universitet håller hög kvalitet. Den bedömningen gör Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i en utvärdering.

– Det här är förstås väldigt positivt och visar att ett långsiktigt och målmedvetet arbete för att skapa ett bra klimat för våra doktorander har lönat sig, säger Maria Nordin, studierektor för forskarutbildningen vid institutionen för psykologi, Umeå universitet.

I utvärderingen nämner man bl.a. att institutionens handledare vanligtvis är forskningsaktiva med externa forskningsanslag, vilket enligt UKÄ bör säkerställa god kvalitet på forskningen och ge en stimulerande forskningsmiljö för doktoranderna. Kontrollstationer såsom planerings- mitt- och slutseminarium innebär att doktorandernas arbeten följs upp kontinuerligt med möjlighet till justeringar och förbättringar som är av relevans också för forskarutbildningsmiljön.

Den individuella studieplanen bedöms vara ett bra instrument för såväl handledare som doktorand och institutionsledning att följa utveckling och progression i sina respektive verksamheter. Vidare skriver UKÄ att pedagogisk utbildning och undervisning ger doktoranderna möjlighet att möta det omgivande samhället i form av föreläsningar, seminarier och konferensmedverkan.

Bedömargruppen belyser dock ett par områden där man anser att institutionen kan utveckla forskarutbildningen. Man pekar t.ex. på att de lärarledda forskarutbildningskurserna i stor utsträckning samläses med studenter på avancerad nivå samt att forskningsetiska bedömningar är moment som skulle kunna utökas ytterligare.

Ett annat utvecklingsområde som UKÄ lyfter fram är systematisk uppföljning av hur jämställdhetsperspektivet integreras i forskarutbildningen och hur man arbetar med att förbereda doktoranderna för en eventuell karriär utanför akademin.

– Det finns självklart alltid en utvecklingspotential i forskarutbildningen och de områden som UKÄ lyfter fram i sin utvärdering kommer vi givetvis att arbeta vidare med framöver, säger Maria Nordin.

För mer information kontakta gärna:

Maria Nordin. Studierektor forskarutbildningen, Institutionen för psykologi
Telefon: 090-786 99 24
E-post: maria.nordin@umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid291080


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet