Låglönejobb - en väg in på arbetsmarknaden?

[2018-03-20] Med forskningsmedel från Vetenskapsrådet kommer Anna Baranowska-Rataj, Sociologiska institutionen, tillsammans med Daniel Larsson (Sociologiska institutionen), Xavier de Luna (Handelshögskolan vid Umeå universitet) och Rikard Eriksson (Institutionen för geografi och ekonomisk historia) undersöka unga med låga löner på arbetsmarknaden.

Betydelsen av låglönejobb har varit en viktig del av den politiska debatten de senaste åren, där vissa menar att lägre löner kan ge arbetslösa jobb, och andra menat att låga löner slår mot den svenska modellen med kollektivavtal, och att låglönejobb kan smitta av sig till övriga arbetsmarknaden. I detta projekt kommer fokus att ligga på att identifiera vad det är som gör att vissa kan ta sig vidare från låglönejobb till mer etablerade positioner på arbetsmarknaden.

Två områden är i fokus. Det ena området rör vilken betydelse som organisatoriska kontexter (företagsnivå) har för individers förmåga att gå från lågt betalda arbeten till bättre betalda arbeten. Det andra området rör vilken betydelse som karaktären på lokala arbetsmarknader har för individers möjlighet att ta sig ur låglönejobb. Via dessa två områden kommer projektet att kunna bidra med kunskap om karaktären på låglönejobb och hur förutsättningar ser ut för att lämna denna form av anställning. Projektet kommer också att bidra med kunskap om betydelsen av lokala mekanismer såväl som organisationers betydelse, två i sammanhanget relevanta områden som inte studerats särskilt mycket i relation till mobilitet från låglönearbeten.

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid290950


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet