Pressmeddelanden från Umeå universitet

Miljonanslag till forskning om termokemisk omvandling av biomassa

[2013-01-29] En grupp forskare vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet har beviljats 10 miljoner kronor i anslag från Vetenskapsrådet, Energimyndigheten och Kempestiftelserna. Deras forskning syftar till förbättrade processer vid termokemisk omvandling av biomassa.

– De beviljade medlen är sammantaget ett mycket tydligt styrkebesked för oss inom den termokemiska bioenergiforskningen vid Umeå universitet, säger Christoffer Boman, forskare inom energiteknik och termisk processkemi vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik. De närmaste åren kan vi nu göra nya viktiga satsningar, både inom väletablerade forskningsspår och på nya spännande initiativ som breddar och utvecklar forskningen på ett strategiskt viktigt vis.

Termokemisk omvandling av biomassa innebär att det fasta bränslet under hög temperatur omvandlas antingen till koldioxid och vatten (förbränning), syntesgas (förgasning) eller koks och olja (pyrolys). Vid förbränning av biomassa frigörs kemisk bunden energi till värme som kan användas till hus-/fjärrvärme eller el. Vid förgasning kan syntesgasen användas för elproduktion eller för att tillverka flytande drivmedel som kan ersätta bensin och diesel. Vid pyrolys bildas träkol (koks) och/eller olika oljor som kan användas som bränsle eller kemikalier.

Forskningen om termokemisk omvandling av biomassa syftar både till att förstå bränsleomvandlingsprocessen bättre, optimera industriella processer, undvika tekniska driftproblem och minimera skadliga restprodukter och utsläpp till luften. Forskningen bedrivs inom ramen för en rad nationella och internationella samarbeten och nätverk, bland annat Bio4Energy och Pelletsforskningsnätverket.

Fyra projekt får anslag

Forskarna Christoffer Boman, Markus Broström, Florian Schmidt, Dan Boström och Rainer Backman, samtliga vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik, kan nu genom besked om fyra beviljade anslag från olika finansiärer se fram emot cirka tio miljoner kronor i grundforskningsanslag de kommande tre åren.

Vetenskapsrådet finansierar ett av projekten som fokuserar på kopplingen mellan kemiska egenskaper hos mycket små förbränningsaerosoler från olika biobränslesystem och dess toxikologiska effekter. (2,4 miljoner kronor)

Energimyndigheten stöttar två projekt, ett handlar om askkemiska aspekter av nya eller outnyttjade råvaror från skogen och åkern (2,8 miljoner kronor) och det andra om att applicera laserspektroskopiska mätmetoder för detektion av kalium, fosfor och temperatur i förbränningsgaser (2,9 miljoner kronor)

Det fjärde projektet finansieras av Kempestiftelserna och innebär att två falltubsreaktorer för att studera snabb termokemisk omvandling av biomassa byggs upp vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. (2,6 miljoner kronor som delas med forskare i Luleå)

För mer information, kontakta gärna:
Christoffer Boman, universitetslektor, institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Telefon: 090-786 67 56, 072-201 00 54
E-post: christoffer.boman@umu.se


Den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet har 5000 studenter, 300 forskarstuderande och en stark forskning. Fakultetens institutioner och tre högskolor, Tekniska högskolan, Designhögskolan och Arkitekthögskolan, samlar forskning och utbildning inom kemi, fysik, biologi, datavetenskap, matematik, teknik, lärarutbildning, arkitektur och design.

Redaktör: Anna-Lena Lindskog

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid207796


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet