Ny bok om välfärdsprofessioner i Europa

[2017-02-10] Socialarbetare, läkare och fysioterapeuter är exempel på välfärdsprofessioner som stödjer och behandlar människor som är sjuka eller lever i socialt utsatta situationer.
Är det skillnad mellan dessa professioners villkor och vardagspraktik i olika länder? Hur agerar staten när det gäller styrning och kontroll av olika välfärdsprofessioner? Håller välfärdsprofessioners yrkesidentitet på att förändras, och vad innebär det för möjligheten att samarbeta och hjälpa behövande människor?
Dessa och andra frågor diskuteras i en internationell bok som tre forskare vid Umeå universitet sammanställt. Boken fokuserar på de speciella förutsättningar som råder för välfärdsprofessioner i europeiska välfärdsstater.

Den nya boken ”Social and caring professions in European welfare states” är skriven av forskare vid Umeå universitet som leder ett internationellt nätverk med professionsforskare (N-CORP), där bokens övriga författare ingår.

– Det är förvånande att det är sådan brist på aktuell litteratur inom området med tanke på hur viktigt det är att förstå villkor och vardagspraktik för olika yrkesgrupper som har till uppgift att hjälpa samhällets mest behövande och utsatta människor, säger Björn Blom, som tillsammans med Lars Evertsson och Marek Perlinski vid institutionen för socialt arbete är redaktör för boken.

– Ny kunskap på detta område är angeläget ur ett teoretiskt såväl som ett etiskt perspektiv, men också för att som professionell bättre förstå de villkor som möjliggör och sätter gränser för det egna arbetet.

I bokens första del diskuteras kunskap, reflektion och identitet i välfärdsprofessioner. Den andra delen är inriktad på hur professioner kontrolleras, regleras och styrs. Den tredje delen behandlar samarbete, konflikter och konkurrens inom och mellan professioner. Bokens fjärde och sista del fokuserar på hur välfärdsprofessioner gör bedömningar, förhandlar med klienter/patienter, samt fattar beslut.

– I boken framgår att en övergripande utmaning för välfärdsprofessioner i Europa är relationen till staten och därmed frågan om makten över yrkesutövningen, säger Björn Blom.
– I många länder har professioner uppstått utan statlig inblandning och de har traditionellt åtnjutit en hög grad av autonomi. I takt med välfärdsstatens utbyggnad har professioner kommit att inlemmas i statliga och kommunala organisationer, vilket starkt påverkat villkoren för arbetet.

Utländska forskare skribenter

Redaktörer för boken är professor Björn Blom, docent Lars Evertsson och lektor Marek Perlinski vid institutionen för socialt arbete.

Medverkar gör även Joakim Isaksson, Hildur Kalman, Lennart Nygren, Devin Rexvid, Daniel Törnqvist vid institutionen för socialt arbete, samt Anders Hanberger vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.

Övriga skribenter är framstående forskare inom samhällsvetenskap eller vårdvetenskap i Sverige, Danmark, England, Finland, Hong Kong, Italien, Norge, Polen och Nya Zeeland. Boken kommer att användas som litteratur på socionomutbildningar i olika länder.

– Förutom studenter, forskare och lärare hoppas vi också att yrkesverksamma inom socialtjänst, social omsorg, hälso- och sjukvård och skola ska ha nytta av den, säger Björn Blom.

För ytterligare information, kontakta:

Björn Blom, professor i socialt arbete vid Umeå universitet
Telefon: 090-786 93 46
E-post: bjorn.blom@umu.se

Lars Evertsson, docent i socialt arbete, Umeå universitet
Telefon: 090-786 55 43
E-post: lars.evertsson@umu.se

Marek Perlinski, lektor i socialt arbete, Umeå universitet
Telefon: 090-786 71 86
E-post: marek.perlinski@umu.se

Redaktör: Ellinor Gustafsson

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid279115


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet