Till umu.se

Pressmeddelanden från Umeå universitet

Nya anslag på 152 miljoner kronor från Vetenskapsrådet

[2016-11-03] Vetenskapsrådet delar ut 152 miljoner kronor till 42 forskningsprojekt vid Umeå universitet inom Humaniora och samhällsvetenskap, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, samt Utbildningsvetenskap.

Vetenskapsrådet ger genom sin stora årliga utlysning stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden.

  • Området Humaniora och samhällsvetenskap tilldelas 47 013 700 kronor, vilket ger en femteplats bland svenska lärosäten.
  • Området Medicin och hälsa tilldelas 42 000 000 kronor, vilket ger en femteplats bland svenska lärosäten.
  • Området Naturvetenskap och teknik tilldelas 55 953 000 kronor, vilket ger en sjundeplats bland svenska lärosäten.
  • Området Utbildningsvetenskap tilldelas 7 125 000, vilket ger en åttondeplats bland svenska lärosäten.

Här finns kontaktuppgifter till forskarna:Umeå universitet personalkatalog

Humaniora och samhällsvetenskap

Alf Arvidsson, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Muntligt berättande som immateriellt kulturarv och samhällskraft:
6,4 miljoner för 2017–2019

Thomas Aronsson, Handelshögskolan
Projekttitel Social status, sociala preferenser och ekonomisk politik:
5,4 miljoner kr för 2017–2020

Xavier de Luna, Handelshögskolan
Statistiska modeller och metoder för studier av individers livshistorier med fokus på arbete och hälsa:
4,2 miljoner kr för 2017–2020

Rikard Eriksson, Institutionen för geografi och ekonomisk historia
De sociala nätverkens ekonomiska geografi:
4,2 miljoner kr för 2017–2020

Johan Eriksson, Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Den tysta delen av arbetsminnet:
4 miljoner kr för 2017–2020

Görel Granström, Juridiska institutionen
Offer för rasism:
4,5 miljoner kr för 2017–2020

Simon Lindgren, Sociologiska institutionen
Sociala medieeliter: En kartläggning av informell politisk makt på nätet:
3 miljoner kr för 2017–2020

Magnus Lindmark, Institutionen för geografi och ekonomisk historia
Förutsättningar för grön strukturomvandling. Den svenska miljösektorns utveckling 1970–2015:
7,4 miljoner kr för 2017–2020

Helena Pettersson, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Svensk humaniora och internationaliseringens utmaningar. En kulturanalys av incitament, hinder och lärandeprocesser:
4,5 miljoner kr för 2017–2020

Nora Räthzel, Sociologiska institutionen
Kooperativ: transformativa hållbara praktiker eller vardaglig rutinisering? En studie av hur tid, rum, sociala relationer och diskurser produceras i kooperativ i Sverige, Storbritannien och Spanien:
3,4 miljoner kr för 2017–2020

Medicin och hälsa

Michael Dimitriou, Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Effekterna av muskelspolstyrning i sensomotorisk inlärning:
2,8 miljoner kr för 2017–2020

Magnus Domellöf, Institutionen för klinisk vetenskap
Effekter av tidig nutrition på hjärnans utveckling och inlärningsproblem/beteendeproblem hos barn:
2,1 miljoner kr för 2017–2019

Benoni Edin, Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Sensorisk information för motorisk kontroll hos människan:
4 miljoner kr för 2016–2020

Helena Forsblad-D’elia, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Longitudinell och translationell studie av svårighetsgrad och samsjuklighet vid ankyloserande spondylit:
2,1 miljoner kr för 2017–2019

Lars Forsgren, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap
Presymtomatiska biomarkörer för Parkinsons sjukdom och atypisk parkinsonism:
4 miljoner kr för 2016–2019

Maréne Landström, Institutionen för medicinsk biovetenskap
Utforskande av signalvägar som regleras av Transforming Growth Factor Beta och TRAF6 i prostatacancer:
4 miljoner kr för 2016–2019

Beatrice Melin, Institutionen för strålningsvetenskaper
Molekylärepidemiologiska studier av gliom och lymfom:
2,1 miljoner kr för 2017–2019

Margareta Norberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Visualisering av tyst åderförkalkning för effektivare och mer jämlik prevention och minskad förtida död i hjärtkärlsjukdom – en RCT inbäddad i rutinsjukvård i Västerbotten – VIPVIZA:
4 miljoner kr för 2017–2020

Peter Nordström, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Studier för att förbättra frakturprevention hos äldre med fokus på den högre risken för fraktur hos kvinnor:
4 miljoner kr för 2017–2020

Andre Nyberg, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Mäta och förbättra muskelfunktion hos personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL): Varför är det viktigt och hur ska det göras?:
2,1 miljoner kr för 2017–2019

Lina Schelin, Handelshögskolan, Enheten för statistik
Förbättrad analys och tolkning av rörelsedata från personer med funktionshinder – innovativa statistiska metoder
6 miljoner kr för 2017–2020

Victoria Shingler, Institutionen för molekylärbiologi
En evolutionärt konserverad mekanism för reglering av bakteriens sekretion av virulensfaktorer: identifiering av målprotein för framtida virulensfaktorspecifika antagonister:
2,7 miljoner kr för 2017–2019

Malin Sund, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Tidig detektion av cancer i bukspottkörteln:
2,1 miljoner kr för 2017–2019

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Ronnie Berntsson, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Funktionell och strukturell karaktärisering av gram-positiva typ 4 sekretionssystem:
3 miljoner kr för 2017–2020

Stefan Björklund, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Mediatorkomplexets funktion i eukaryot transkriptionsreglering:
3,1 miljoner kr för 2017–2020

Jean-Francois Boily, Kemiska institutionen
Kemi inom mineralbundna vattenfilmer:
3,3 miljoner kr för 2017–2020

Gert Brodin, Institutionen för fysik
Plasmor med hög täthet – modellutveckling, ickelinjär dynamik och tillämpningar:
4,2 miljoner kr för 2016–2020

Anders Byström, Institutionen för molekylärbiologi
tRNA biosyntes i jäst:
3,3 miljoner kr för 2017–2020

Victor Falgas-Ravry, Institutionen för matematik och matematisk statistik
Extremala problem för hypergrafer och diskrepans:
2,8 miljoner kr för 2017–2020

Aleksandra Foltynowicz Matyba, Institutionen för fysik
Precision Fouriertransformspektroskopi med optiska frekvenskammar:
3,3 miljoner kr för 2017–2020

Stefan Jansson, Institutionen för fysiologisk botanik
Hur överlever träden vintern?:
3,6 miljoner kr för 2017–2020

Jörgen Johansson, Institutionen för molekylärbiologi
Analys av regulatoriska nätverk i en bakteriell patogen:
3,3 miljoner kr för 2017–2020

Jan Karlsson, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Klimatets påverkan på källor och fällor för växthus gaser i sjöar på höga latituder:
3,6 miljoner kr för 2017–2020

Jan Larsson, Institutionen för molekylärbiologi
Kromosomala genregleringssystem:
3,1 miljoner kr för 2017–2020

Johannes Messinger, Kemiska institutionen
Hopsättnings- och funktionsanalyser av vattenspjälkningskomplexet i fotosystem II:
3,3 miljoner kr för 2017–2020

Jyri-Pekka Mikkola, Kemiska institutionen
Hydratiserade joniska vätskor och jonvätskeblandningar: från kemisk energilagring och CO2kemikalier till processering av biomakromolekyler:
3,6 miljoner kr för 2017–2020

Karina Persson, Kemiska institutionen
Sammanfogning av bakteriella ytproteiner – en ny "donor-strand" mekanism?:
3 miljoner kr för 2017–2020

Åsa Strand, Institutionen för fysiologisk botanik
Reglering av cellens energimetabolism:
3,3 miljoner kr för 2017–2020

Johan Trygg, Kemiska institutionen
Integrering av stora komplexa data – från vingård till vin:
3,2 miljoner kr för 2017–2020

László Veisz, Institutionen för fysik
Diffraction med relativistiska elektroner:
3 miljoner kr för 2017–2020

Utbildningsvetenskap

Rickard Danell, Sociologiska institutionen
Handledarens och forskningsmiljöns betydelse för doktorandens avhandlingsskrivande och framtida forskarkarriär: En longitudinell studie av samförfattarskap, könsskillnader och kumulativa fördelar:
2,3 miljoner kr för 2017–2019

Christina Wikström, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Perspektivtagande hos framtida poliser: effekter av utbildning och praktik:
4,9 miljoner kr för 2017–2020

Redaktör: Mattias Grundström Mitz

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid275684


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet