Pressmeddelanden från Umeå universitet

Skickliga lärare meriteras vid Umeå universitet

[2017-06-28] Totalt 15 erfarna och kompetenta lärare har utsetts i den senaste bedömningsomgången i Umeå universitets pedagogiska meriteringssystem. Sedan systemet infördes för fyra år sedan har 123 utnämningar till meriterad eller excellent lärare genomförts.

– Det är otroligt viktigt att uppmärksamma våra duktiga lärare, deras idéer och gärningar, och att stimulera pedagogiska diskussioner. Att så många av Umeå universitets lärare har tagit chansen att meritera sig är väldigt roligt, säger Heidi Hansson, vicerektor med ansvar för utbildning, samt ordförande i nämnden för högskolepedagogisk meritering vid Umeå universitet.

År 2013 införde Umeå universitet, som det första av landets större lärosäten, ett system med universitetsgemensamma kriterier för att premiera lärares pedagogiska skicklighet. I pilotomgången meriterades 9 lärare, i den första ordinarie utlysningen 41 lärare, i den andra ordinarie utlysningen 58 lärare.

Meriteringsmodellen reviderades under 2016 och en av förändringarna är att man från 2017 kan lämna in sin ansökan löpande under året. Nämnden för högskolepedagogisk meritering sammanträder fyra gånger per år och vid varje sammanträde hanteras de ansökningar som inkommit vid föregående månads slut. Sedan systemet infördes har nu totalt 123 utnämningar genomförts. Bland dessa finns 14 personer som utnämnts två gånger, först till meriterad och sedan till excellent lärare.

Katarina Winka. Foto: Mattias Pettersson.

– Det stora intresset för pedagogisk meritering som finns bland lärarna gör att Umeå universitet sticker ut i landet. Här har vi dessutom nu ett etablerat och väl fungerande meriteringssystem. Min bild är att motsvarande system vid andra lärosäten inte har fått samma breda genomslag, säger Katarina Winka vid Universitetspedagogik och lärandestöd, UPL.

Universitetets pedagogiska meriteringssystem har två nivåer, meriterad och excellent, och lärarna ansöker själva till en nivå i taget. Samtliga kriterier måste vara uppfyllda för den aktuella nivån. Utnämnda lärare får ett diplom samt ett lönepåslag, 800 kronor för meriterad och 1200 kronor för excellent.

Nyutnämnda excellenta lärare får en inbjudan till kommande Vårpromotion. Lärarna får också en inbjudan att delta i nätverket för Pedagogiskt Utnämnda Lärare, som är öppet för samtliga meriterade och excellenta lärare vid Umeå universitet.

Följande personer utnämns till excellenta lärare:

Samhällsvetenskapliga fakulteten:
Birgit Andersson, lektor, Tillämpad utbildningsvetenskap
Maria Forsman, lektor, Juridiskt forum
Erik Lindberg, lektor, Handelshögskolan, företagsekonomi
Torbjörn Lindmark, lektor, Pedagogiska institutionen

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten:
Karolina Broman, lektor, Naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Följande personer utnämns till meriterade lärare:

Medicinska fakulteten:
Maria Gustafsson, adjunkt, Farmakologi och klinisk neurovetenskap
Sofia Mattson, lektor, Farmakologi och klinisk neurovetenskap
Cecilia Pettersson, adjunkt, Samhällsmedicin och rehabilitering, arbetsterapi

Samhällsvetenskapliga fakulteten:
Inger Erixon-Arreman, lektor, Tillämpad utbildningsvetenskap
Peter Hultén, lektor, Handelshögskolan, företagsekonomi
Lars Larsson, lektor, Geografi och ekonomisk historia, kulturgeografi
Eva Leffler, lektor, Pedagogiska institutionen
Nina Nilsson Rådeström, adjunkt, Juridiska institutionen
Anders Råde, lektor, Pedagogiska institutionen
Vladimir Vanyushyn, lektor, Handelshögskolan, företagsekonomi

För mer information, vänligen kontakta:

Heidi Hansson, vicerektor med ansvar för utbildning, samt ordförande i nämnden för högskolepedagogisk meritering vid Umeå universitet
Telefon: 073-034 81 04
E-post: heidi.hansson@umu.se
 

Katarina Winka,
Universitetspedagogik och lärandestöd
Telefon: 090–786 58 79
E-post: katarina.winka@umu.se

Redaktör: Ola Nilsson

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid283857


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet