Postdoktoralt stipendium inom experimentell biomedicinsk forskning med placering vid Institutionen för Integrativ medicinsk biologi

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och mer än 30 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Beskrivning av projektet:
Vi utlyser ett postdoktoralt stipendium till vårt laboratorium för experimentell oftalmologisk grundforskning vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi.

Vi söker Dig som är en driftig forskare på postdoktoral nivå, med stor erfarenhet av experimentell biomedicinsk forskning i laboratoriemiljö, och med intresse av att studera patofysiologiska mekanismer vid olika sjukdomstillstånd i epitel och bindväv, företrädesvis i ögats hornhinna. Vår forskargrupp fokuserar på mekanistiska aspekter bakom sårläkning i epitel och bindväv, och bakom ärrbildning i kollagenrik vävnad och studerar där speciellt vilken roll de kollagenproducerande cellerna (keratocyterna) har. Vår målsättning är att kartlägga intra- och intercellulära signalvägar som skulle kunna utgöra potentiella mål för framtida behandlingar av sårläkning och ärrbildning i hornhinnan. Ett särskilt fokus lägger vi vid studier av klassiska nervsignalsubstanser, som substans P och acetylkolin, när dessa produceras av icke-neuronala celler, liksom den funktionella rollen av fibroblaster av olika fenotyper i processer som fibros, apoptos, angiogenes och okontrollerad kollagenproduktion.

Din roll blir att relativt självständigt driva det experimentella hornhinneprojektet under överinseende av gruppledaren och gruppens lab manager, liksom att stötta yngre forskare/doktorander i gruppen i angränsande projekt (företrädesvis experimentell forskning på liknande vävnadsprocesser i det muskuloskeletala systemet). Din uppgift inkluderar en hel del utmanade laboratoriearbete, men kräver också självständigt arbete med projektdesign och avancerad dataanalys. Forskningen drivs i samarbete med kliniska forskare vid enheten för Oftalmiatrik/Ögonkliniken Norrlands universitetssjukhus, samt forskare vid Shandong Eye Institute, Quingdao, Kina och University of British Columbia, Vancouver, Kanada. Forskningen i gruppen stöds av Vetenskapsrådet, samt av ett antal privata forskningsstiftelser.

Kvalifikationer:
För att erhålla stipendiet krävs att den sökande skall ha en högst tre år gammal doktorsexamen, och ha kunskaper i molekylärbiologi/biomedicin och bioteknik. Stor erfarenhet av molekylära/biokemiska laboratorietekniker, i synnerhet qPCR, Western blot och EIA/ELISA, krävs liksom erfarenhet från arbete med primära humana cellkulturer, från framförallt bindväv. Erfarenhet från arbete på djurmodeller och/eller flödescytometri (FACs) är meriterande, liksom erfarenhet från arbete med bindväv och celler av fibroblastfenotyp liksom stamceller. Det förutsätts att den sökande bemästrar vetenskaplig engelska och har goda allmänna kommunikativa färdigheter i engelska (såväl muntligen som skriftligen).

Sökanden ska kunna arbeta både självständigt och som del i ett forskarlag. Stor vikt läggs vid sökandes samarbetsförmåga och lämplighet för det aktuella projektet.

Ansökan ska innehålla:

  1. En kort redovisning av hittills uppnådda vetenskapliga mål (max. 1 A4 sida), innefattandes: en kort summering av Din forskningserfarenhet och vetenskapliga intressen, samt en kort redogörelse för varför Du är intresserad av detta stipendium.
  2. Curriculum Vitae innehållande: kopior av examina, publikationslista, lista över laboratorietekniska metoder som behärskas, utbildning, samt namn och kontaktinformation på två referenspersoner.

Upplysningar: Kontaktperson för frågor, Ludvig Backman, e-post: ludvig.backman@umu.se.

Stipendietiden är två år. Tillträde 1 december eller enligt överenskommelse.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Övrig information:
Facklig information lämnas av SACO 090-786 53 65, SEKO civil 090-786 52 96 samt ST 090-786 5431.

Din ansökan, märkt med diarienummer FS 2.1.6-1509-17 ska vara inkommen till medel@diarie.umu.se (ange dnr som ärende), senast 2017-10-27.

Välkommen med din ansökan!