Postdoktoralt stipendium (100%) i experimentell biomedicinsk forskning med placering vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Vi söker en postdoktoral stipendiat till vårt laboratorium för experimentell oftalmologisk och muskuloskelettal grundforskning vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi. Forskningsprojektet finansieras av Vetenskapsrådet (VR).

Beskrivning av projektet:
Vi söker Dig som är en driftig forskare på postdoktoral nivå, med stor erfarenhet av experimentell biomedicinsk forskning i laboratoriemiljö, och med intresse av att studera patofysiologiska mekanismer vid olika sjukdomstillstånd i epitel och bindväv, företrädesvis i ögats hornhinna. Vår forskargrupp fokuserar på mekanistiska aspekter av sårläkning i epitel och bindväv, och av ärrbildning i kollagenrik vävnad, och studerar där speciellt vilken roll de kollagenproducerande cellerna har. Vår målsättning är att kartlägga intra- och intercellulära signalvägar som skulle kunna utgöra potentiella mål för framtida behandlingar av sårläkning och ärrbildning i hornhinnan. Betydelsen av de kollagenproducerande cellerna i sårläkningen utvärderas i en tredimensionell cellodlingsmodell samt i en djurmodell.

Din roll blir att relativt självständigt bedriva experimentella studier inom hornhinneprojektet, under överinseende av grupp-/projektledaren och biträdande gruppledaren (lab. föreståndare), liksom att stötta mer juniora forskare/doktorander/studenter i gruppen i angränsande projekt (företrädesvis experimentell forskning på liknande vävnadsprocesser i det muskuloskelettala systemet). Dina uppgifter inkluderar en hel del utmanade laboratorietekniker, men kräver också självständiga insatser gällande projektdesign och avancerad dataanalys. Forskningen drivs i samarbete med kliniska forskare vid enheten för Oftalmiatrik/Ögonkliniken Norrlands universitetssjukhus, samt forskare vid Shandong Eye Institute, Quingdao, Kina och University of British Columbia, Vancouver, Kanada. Forskningen i gruppen stöds av Vetenskapsrådet (VR), samt av ett antal privata forskningsstiftelser.

Kvalifikationer:
I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vi söker en välkvalificerad och högt motiverad person som tidigare deltagit i utmanande och produktiv forskning, och som har förmåga att utföra uppgifter såväl självständigt som tillsammans med övriga forskargruppen. En stark bakgrund inom molekylärbiologi/biomedicin och/eller bioteknik är önskvärd, inte minst en gedigen erfarenhet inom molekylära/biokemiska laboratorietekniker och vana med cellodling. Det förutsätts att den sökande bemästrar vetenskaplig engelska och har goda allmänna kommunikativa färdigheter i engelska (såväl muntligen som skriftligen).

Stor vikt läggs vid sökandes samarbetsförmåga och lämplighet för det aktuella projektet.

Ansökan ska innehålla:

  1. En kort introduktionsbrev (max. 1 A4 sida) med redovisning av hittills uppnådda vetenskapliga mål, innefattandes: en kort summering av Din forskningserfarenhet och vetenskapliga intressen, samt en kort redogörelse för varför Du är intresserad av detta postdoktoral stipendiat.
     
  2. Curriculum Vitae innehållande: kopior av examina, publikationslista, lista över laboratorietekniska metoder som behärskas, utbildning, samt namn och kontaktinformation på två referenspersoner.

Upplysningar: Kontaktperson för frågor, Docent/Univ.lektor Ludvig Backman (labbets föreståndare), e-post: ludvig.backman@umu.se.

Projekttitel: “Mechanisms of wound-healing and scar-formation in the human cornea”. Projektledare: Prof. Patrik Danielson

Stipendietiden för detta stipendium är två år. Tillträde 1 januari 2018 eller enligt överenskommelse.

Övrig information:
Facklig information lämnas av SACO 090-786 53 65, SEKO civil 090-786 52 96 samt ST 090-786 5431.

Din ansökan, märkt med diarienummer FS 2.1.2021-17 ska vara inkommen till medel@diarie.umu.se (ange dnr som ärende), senast 2017-12-20.

Välkommen med din ansökan!