Postdoktorstipendium (2 år) – Storskalig analys av träds simultana utveckling i tid och rum under förändrade klimatbetingelser

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Drygt 4 100 medarbetare och 32 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för matematik och matematisk statistik
www.math.umu.se erbjuder ett postdoktorstipendium inom projektet ”Storskalig analys av träds simultana utveckling i tid och rum under förändrade klimatbetingelser”. Sista ansökningsdag är 2018-01-29.

Projektbeskrivning
Ekosystems produktivitet är starkt kopplad till miljöförhållandena. De senaste åren har vi utvecklat en dynamisk modell för den simultana tillväxtprocessen i tid och rum hos individuella träd inom fullskiktade och olikåldriga bestånd. Detta projekt avser att med stöd av stora mängder empiriska data utveckla modellidén så att den passar olika typer av skogtillstånd, med avseende på t.ex. trädslagsfördelning, storleksfördelning och rumslig fördelning. Angreppssättet är att modellera träden individuellt, som del i ett större system, för att på så sätt kunna beskriva tillväxtprocessen hos de individuella träden väl under varierande klimatbetingelser. Uppskattade förändringar i beståndens utveckling kommer att agera som indikatorer för klimatförändringar. Då träden i sin tur ligger till grund för många andra arters ekosystem så kommer analysen även att reflektera hur klimatförändringar påverkar deras framtid.

Modellkomponenterna som kommer att konstrueras baseras på storskalig statistisk analys och strukturer som kommer att studeras och beskrivas inkluderar bl.a. beroenden inom och mellan arter. Detta reflekterar hur de individuella träden växer och konkurrerar tillsammans, både inom och mellan bestånd. Grunden i det tilltänkta angreppsättet är en dynamisk markerad punktprocess-struktur. Trädtillväxtdatamaterialet, vilket erhålles från Riksskogstaxeringen, kopplas till väder- och klimatdata från SMHI. Ur ett ekologiskt perspektiv utgör trädskiktets utveckling och struktur kärnan från vilken en ram av andra ekologiska modeller kan byggas så att man kan uppskatta övriga ekologiska aspekterna av den svenska skogen.

Stipendiaten kommer att ingå i gruppen för Spatiotemporal Statistik vid Institutionen för matematik och matematisk statistik vid Umeå universitet. Gruppen har också nära samarbete med Institutionen för skoglig resurshushållning vid Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå.

Du kommer att vara placerad på Institutionen för matematik och matematisk statistik och du finansieras via ett personligt stipendium om 25000 SEK/mån (skattefritt) från Kempestiftelserna. Stipendiet gäller för två år och med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Behörighetskrav
För att vara behörig till detta stipendium ska du ha en doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom matematisk statistik eller motsvarande ämne. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång, förutsett att det inte finns särskilda skäl.

Kandidaten ska inneha kunskap om statistik för spatiotemporala data och i synnerhet om spatiotemporala punktprocesser. Vetenskapliga publikationer inom dessa områden är mycket meriterande. Dokumenterad erfarenhet av tillväxtmodeller, Gibbs-processer, skogliga tillämpningar och programmeringskunskaper (företrädesvis R) är meriterande. Du skall kunna kommunicera på engelska och verka i en tvärvetenskaplig miljö.  

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

  • en kort beskrivning av dina forskningsintressen och varför du är intresserad av stipendiet (max 3 sidor),
  • CV med publikationslista,
  • kopia av examensbevis (eller liknande om examensbeviset ännu ej erhållits),
  • en kopia på doktorsavhandlingen samt relevanta publikationer,
  • kontaktinformation till minst 2 referenspersoner.

Ansökan kan skrivas på svenska eller, helst, engelska och skickas in elektroniskt (PDF-format).

För ytterligare information, vänligen kontakta Prof. Jun Yu (jun.yu@umu.se, +46-(0)90-786 51 27) eller Dr. Ottmar Cronie (ottmar.cronie@umu.se, +46-(0)90-786 57 42).

Välkommen med din ansökan, märkt med dnr FS 2.1.6-2202-17. Skicka den till medel@diarie.umu.se (ange dnr som ärende), senast 2018-01-29.