Årshögtiden vid Umeå universitet

Umeå universitets Årshögtid infaller i slutet av oktober. Då promoveras hedersdoktorer, nya professorer installeras och vetenskapliga priser delas ut. Vart tredje år delas även förtjänstmedaljer ut.

Hedersdoktorer

Hedersdoktor, doctor honoris causa, är en doktorstitel som fakulteterna själva kan tilldela en person enbart som en utmärkelse. Hedersdoktorn kan t.ex. anses ha betydande kontakter med universitetet, ha presterat något utomordentligt för universitetet, vara vetenskapsman från annat land eller vara någon som, genom sina prestationer, universitetet vill knyta till forskningsgemenskapen. Här är en lista på hedersdoktorer vid Umeå universitet

Promotion av hedersdoktor

Ordet promoveras kommer av latinets promovere som betyder föra fram eller bära fram. Promoveringen går till på ungefär samma sätt som för en doktor, d.v.s. promotor ber hedersdoktorerna att ta emot insignierna, tecknen på värdighet: hatten/kransen, ringen och diplomet. Sedan bjuder promotor farväl. En hedersdoktor kan promoveras i sin frånvaro. Promotorn läser då upp namnet upp följt av uttrycket ”absens”.

Professorer

En installation av en ny professor innebär att man högtidligen sätter in personen i sitt ämbete. Professorsinstallationen är en viktig akademisk sed som finns vid samtliga universitet i Sverige. Den är också tänkt att vara ett slags forskningsinformation på så vis att man uppmärksammar det ämnesområde som berörs.

Pristagare

Priser delas ut till personer för att uppmärksamma och belöna hedervärda handlingar eller bedrifter. Pristagaren får diplom och en penningsumma.

Förtjänstmedaljör

Förtjänstmedaljen är universitetets finaste utmärkelse och delas vart tredje år ut till personer har som gjort särskilt betydelsefulla insatser för universitetet.

Ceremoni

Ceremonin i Aula Nordica är öppen för allmänheten och brukar pågå i drygt två timmar.

De medverkande går in i procession och hedersdoktorerna, de nya professorerna, pristagarna och medaljörerna (vart tredje år) sitter på scenen under hela ceremonin. Ceremonin inramas av musik och körsång.

Fakultets promotor (vanligtvis dekanen) promoverar sina hedersdoktorer genom att överlämna doktorsinsignierna, d.v.s. doktorshatt resp. lagerkrans, guldring och diplom. Ett bildspel presenterar de nya professorerna och därefter installerar rektor professorerna genom att ge dem sina diplom. Slutligen får pristagarna sina vetenskapliga priserna och medaljörerna sin förtjänstmedalj, de år medaljer delas ut.

Hedersdoktorer, professorer, pristagare och medaljörer håller inga tal på scenen utan tar bara emot publikens applåder. Ceremonin avslutas med en uttågsprocession.

Placering för allmänheten vid ceremonin

Aula Nordica rymmer närmare tusen personer om man räknar med läktaren. För allmänheten brukar det finns lediga platser längst bak i salongen och även på läktaren.

Föreläsningar

Alla nya professorer (kallade installandi) ges vid Umeå universitet tillfälle till föreläsningar där de på ett populärvetenskapligt sätt berättar om sin forskning. Även hedersdoktorerna och de personer som mottar pris i samband med Årshögtiden håller föreläsningar.

Föreläsningarna hålls på förmiddagen samma dag som ceremonin. Varje föreläsning är ca 20 minuter lång och alla föreläsningar är öppna för allmänheten.

Bankett

Efter ceremonin hålls en bankett för inbjudna gäster.

Klädsel vid ceremoni och bankett


Sidansvarig: Marika Wahlberg

Utskriftsversion

Årshögtiden 2018-2020

Lördag 20 oktober 2018

Lördag 19 oktober 2019

Lördag 17 oktober 2020

Promotion av hedersdoktor

Kontaktinformation

Ceremonimästare
Charlotte Wiberg,
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 3

Tel:  070-201 15 40

Kontaktformulär


Skrifter från Årshögtiden

Skrifter och filmer från 2009–2017