Till umu.se

Krisledning Umeå universitet

Larm om oönskad händelse via internt larmnummer 9700 eller 112. Larmet går till beredskapsgrupp eller säkerhetschef.

Även om Umeå universitet varit relativt förskonat från allvarligare olyckor är det viktigt att vi har en god beredskap för olika krissituationer Det gäller inte bara hur vi agerar vid en viss händelse utan också hur vi tar om hand drabbade, anhöriga och arbetskamrater. Målsättningen med krisorganisationen är att den ska fungera som stöd till arbetsenheter när behov finns av krisomhändertagande och krisbearbetning och som stöd till prefekter för samordning vid större olyckshändelser.

En kris kan definieras som effekten av en oönskad händelse där tidigare erfarenheter och kända reaktioner inte är tillämpliga för att förstå och hantera den aktuella situationen. Notera att begreppet kris och krishantering relaterar till Umeå universitet som organisation.

Det finns tre typer av oönskade händelser som kan ge upphov till kriser:

  • Våld, olyckor och sabotage
  • Tjänstefel/felaktig myndighetsutövning
  • Etik- och moralbrott

Krisorganisationen är ett komplement till samhällets övriga kris- och katastrofberedskap. På sjukhusen finns en PKL -grupp (psykologisk/psykiatrisk katastrofledningsgrupp) som svarar för krisomhändertagande och krisbearbetning för de personer som hamnar på sjukhus samt deras anhöriga. Kommunens POSOM-grupp (psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer) svarar för samordning av de samhälleliga insatserna vid olyckor som inte är arbetsplatsanknutna, t ex hyreshusbränder och vid mycket stora olyckor/katastrofer, då sjukhuset inte har resurser för omhändertagande av alla drabbade som inte uppvisar någon form av somatisk skada.

BEREDSKAPSGRUPP

Uppgift

Beredskapsgruppen skall vara ständigt tillgänglig för tex räddningstjänst och polis. Krisorganisationen skall aktiveras när säkerhetschefen eller någon i gruppen bedömer det nödvändigt. Gruppen skall bestämma läget på krisen.

Beslut

  • Läge gul
  • Läge orange
  • Läge röd

Beslutsstöd för beredskapsgruppen


Sidansvarig: Daniel Anderson

Utskriftsversion