Universitetsstyrelsens revisionsutskott

Revisionsutskottet är ett rådgivande organ till styrelsen med syfte att bereda revisionsärenden inför styrelsebeslut och därmed effektivisera styrelsens arbete samt utgöra stöd för internrevisionen. Utskottet sammanträder vanligtvis inför varje styrelsemöte, d.v.s. fyra gånger per år.

Uppdrag och syfte

I revisionsutskottets uppdrag ingår bland annat att inför beslut av styrelsen granska internrevisionens förslag till instruktion, budget och bemanning, granska revisionsplan samt föreslå inriktning för internrevisionens arbete samt vara rådgivande vad gäller hur rapporteringen till universitetsstyrelsen bör ske.

Mandatperiod

Mandatperioden för utskottets ledamöter följer respektive representants mandattid i universitetsstyrelsen.

Sammansättning

Revisionsutskottet består av ordförande, vilken utses av styrelsen bland dess externt tillsatta ledamöter, en lärarrepresentant samt en studeranderepresentant där de två sistnämnda ledamöterna utses inom respektive gruppering. Företrädarna för lärarna och studenterna har vardera en personlig suppleant. Suppleanterna har ej närvarorätt.

Internrevisionschef är huvudföredragande. Internrevisionsenheten bemannar sekreterarfunktionen i utskottet.

Inrättande av universitetsstyrelsens internrevisionsutskott


Sidansvarig: Daniel Anderson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Internrevisionschef
Susanne Hellqvist 

Tel:  090-786 66 40

Kontaktformulär