Studentrepresentation i centrala organ av permanent natur

Studenterna vid universitetet har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation.

Nedan följer en sammanställning av sådana organ samt hur många ledamöter och suppleanter som studenterna har rätt att nominera.

Sammanställningen är begränsad till centrala organ av permanent natur.
Varje fakultet ansvarar för att tillhandahålla motsvarande information för sina respektive fakultetsanknutna organ. Även tillfälliga arbetsgrupper ansvarar för att informera studenterna om studentrepresentation.

Organ Antal ledamöter Antal suppleanter Ansvarig enhet
Antagningsrådet 3 SC
Arbetsmiljökommittén 2 2 PERS
Biblioteksstyrelsen 3 PE
Bildmuseets styrelse 1 PE
Budgetkommittén (universitetsstyrelse) 1 1 PE
CEDAR – Enheten för demografi och åldrandeforskning
 
1 PE
Disciplinnämnden 2 2 UK
Examensrådet 3 SC
Forskningsstrategiskt råd vid Umeå universitet 2-3 PE
Råd för lika villkor 3 PERS
Krisorganisationen Samtliga kårordf. LOK
Kursklassificeringskommittén 1 1 PE
Ledningsrådet  3 PE
Likabehandlingsrådet (vilande) 3 PERS
Miljöledningsgruppen (vilande) 3 3 LOK

Nämnden för högskolepedagogisk meritering

3 PERS
Rektors beslutsmöte Samtliga kårordf. UK
Lärarhögskolan (Styrelse) 3 1 PE
Samverkansgruppen för studenträtt 3 SC
Studiesociala samverkansgruppen 3 SC
Språkrådet 2 (Varav minst en doktorand) Komm
Universitetsstyrelsen 3 1 PE
Universitetspedagogik
och lärandestöd (UPL)
3 UMUB
Utbildningsstrategiskt råd vid Umeå universitet 2-3 PE

Förklaring av förkortningar av förvaltningsenheter:

Komm = Kommunikationsenheten
LOK   = Lokalförsörjningsenheten
PE     = Planeringsenheten
PERS = Personalenheten
SC     = Studentcentrum
ULK     = Universitetsledningens kansli

Studentrepresentation i fakultetsövergripande organ:

Humanistiska fakulteten Medicinsk fakultet Samhällsvetenskaplig fakultet Teknisk-naturvetenskaplig fakultet


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Utredare
Åsa Rudehäll/Anders Steinwall
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6

Kontaktformulär