Universitetsledningen

Universitetsledningen består av rektor, prorektor, vicerektorer, universitetsdirektör och biträdande universitetsdirektör.

Rektor utses av regeringen för högst sex år efter förslag av universitetsstyrelsen. Umeå universitets rektor från 1 juli 2016 är Hans Adolfsson. Rektor är universitetets högsta chef och främsta företrädare. Rektor ansvarar bland annat för att de mål som universitetsstyrelsen beslutar om uppnås. Rektor utser i sin tur vicerektorerna.
Läs mer om Hans Adolfsson

Prorektor utses av universitetsstyrelsen för högst sex år. Katrine Riklund är prorektor och rektors ställföreträdare samt ansvarig för forskning och forskarutbildning inom medicin samt naturvetenskap och teknik. I uppdraget ingår även samverkan och internationalisering inom området.
Läs mer om Katrine Riklund

Vicerektor för forskning och forskarutbildning inom samhällsvetenskap och humaniora är Dieter Müller. I uppdraget ingår även samverkan och internationalisering inom området.
Läs mer om Dieter Müller

Vicerektor för utbildningsfrågor på grund och avancerad nivå, samt lika villkorsfrågor är Heidi Hansson. I uppdraget ingår även samverkan och internationalisering inom området.
Läs mer om Heidi Hansson

Universitetsdirektör Caroline Sjöberg
Läs mer om Caroline Sjöberg

Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson
Läs mer om Per Ragnarsson

Utöver universitetsledningen finns ytterligare en roll till ledningens förfogande:

Rektors rådgivare forskningsinfrastruktur

Marianne Sommarin är rektors rådgivare med särskilt ansvar för forskningsinfrastruktur. Hon är även professor i växtbiokemi och tidigare vicerektor med ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå.
Läs mer om Marianne Sommarin

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta organ. Den beslutar bland annat om fördelningen av resurser inom universitetet, fastställer viktigare frågor rörande universitetets organisation och inger årsredovisning och budgetunderlag till regeringen. Den fastställer också antagningsordning för grundutbildning och forskarutbildning samt anställningsordning.

I styrelsen ingår åtta ledamöter som är utsedda av regeringen och som företräder samhälle och näringsliv, däribland styrelsens ordförande. Ledamöter är också rektor, tre företrädare för lärarna och tre för studenterna


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Ledningsstöd rektor och universitetsdirektör:

Katarina Andersson
Tel: 090-786 63 27

Ledningsstöd prorektor, vicerektorer och biträdande universitetsdirektör:

Karina Sandström
Tel: 090-786 52 02

Ledningsstöd:

Anna Tjernberg
Tel: 090-786 55 48

Besöksadress:

Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6