Till umu.se

Pressmeddelanden om avhandlingar

Mödrahälsovårdsregistret bra verktyg men administrativ börda för barnmorskor

2016-10-19
En granskning av det nationella kvalitetsregistret innehållande data på gravida kvinnor, förlossningar och nyfödda barn visar att registerdata håller god kvalitet. Mödrahälsovårdsregistret är ett tillförlitligt verktyg för uppföljning och kvalitetssäkring av verksamheterna, men barnmorskor upplever ...

Låg inkomst lika dödligt som rökning efter stroke

2016-10-18
Universitetsutbildade och personer med hög inkomst har större chans att överleva perioden efter en stroke än personer med låg lön och låg utbildning. Under den akuta strokefasen är skillnaden i överlevnad liten för att sedan öka. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Förskolebarn fostras med vägledning

2016-10-18
Beröm, frågor, avledning och tillsägelser är olika sätt som personal fostrar barn i förskolan. Många barn får vägledning under lek men pojkarna får flest tillsägelser då. Flickorna får istället mer vägledning under spel och pyssel och när de ska städa. Det visar Anna Rantala i en avhandling vid Umeå...

Matematikuppgifter är svåra att läsa

2016-10-17
Anneli Dyrvold visar i sin avhandling att om de ord som används i PISA skiljer sig mycket från de ord elever är vana vid i svenska matteböcker medför det en risk att läsförmåga och inte matematikförmåga testas i PISA. Avhandlingen belyser också ett behov av undervisning om hur man läser matematikupp...

Sidentickan är en hejare på jäsning

2016-10-11
Som ett alternativ till fossila bränslen utvecklas i dag bränslen från lignocellulosa. Marie Holmgren har i sitt avhandlingsarbete funnit att sidenticka, en naturligt förekommande svamp, kan använda både femkols- och sexkolssocker för jäsning till etanol. Hon har också karakteriserat svampens egensk...

Aspar kan bli ”dagavilla”

2016-10-05
Genom att ringbarka, gödsla och mäta hormoner i aspar under hösten har bioteknolog Erik Edlund tagit fram nya data som ger en bättre förståelse för hur träd håller reda på kalendern på hösten och fäller sina blad. Han försvarar sin avhandling vid Umeå universitet den 11 oktober.

Antiviralt protein hämmar TBE-virus

2016-10-05
I en ny avhandling vid Umeå Universitet presenteras upptäckten att proteinet viperin kan förhindra TBE-virus från att föröka sig i cellerna och begränsa spridningen av funktionella virus till omgivande celler.

Pojkars hälsa kopplat till känslohantering, maskulinitetsnormer och social status

2016-10-04
Faktorer som bidrar positivt till tonårspojkars hälsa är god självkänsla, tillgång till förtroendefulla relationer, upplevelse av positiva känslor och stolthet samt att våga stå emot traditionella maskulinitetsnormer utan att tappa status. Det visar en avhandling vid Umeå universitet som genom inter...

Pappor ser graviditet och förlossning
som gemensamma angelägenheter

2016-10-03
Pappor känner sig ofta utanför och osynliga i mötet med mödrahälsovård, förlossningsvård och BB-vård. Upplevelsen hänger delvis samman med att vården fokuserar på mammans gravida kropp, visar Stefan Björk i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Små företag som vill fortsätta växa måste ompröva modeller

2016-10-03
I dagens globala ekonomi med snabba förändringar och teknisk utveckling är det möjligt för nystartade företag att snabbt nå en internationell marknad. Men för att sedan fortsätta växa måste gamla idéer och modeller ständigt omprövas, visar Jan Abrahamsson i en avhandling vid Umeå universitet.

Växtceller pratar om vädret varje dag

2016-09-29
Louise Norén Lindbäck vid Umeå universitet har upptäckt en mekanism i växtcellen som hjälper växten att känna av stressande förändringar i den yttre miljön och kommunicera dessa förändringar i växtcellen. Hon försvarar sin avhandling den 6 oktober.

Allergiantikroppar ett potentiellt behandlingsmål för att fördröja utvecklingen av diabetes

2016-09-28
NOD-möss (Non-obese diabetic) som utvecklar diabetes har mycket högre mängder av allergiantikropparna IgE på sina B-celler, samt mer av andra antikroppstyper efter vaccination. En doktorsavhandling vid Umeå universitet visar att unga NOD-möss som behandlats med antikroppar som motverkar IgE hade en ...

Sök fler avhandlingar


Sidansvarig: Presskontakt
2009-10-02

Utskriftsversion

RSS-flöde för PM om avhandlingar

Prenumerera på RSS-flödet för pressmeddelanden om avhandlingar: Avhandlingar