Kvalitet i utbildning på grund- och avancerad nivå

Umeå universitets ambition är att bedriva ett systematiskt arbete för utveckling och säkring av utbildningens kvalitet.

Rektor beslutade i november 2015 om ett nytt kvalitetssystem för utbildning på grund- och avancerad nivå. Syftet med kvalitetssystemet är att skapa förutsättningar för en målinriktad, systematisk och kontinuerlig kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Umeå universitet.

Kvalitetssystemet ska bidra till studenters lärande och stödja hela utbildningsprocessen genom att identifiera ansvar samt synliggöra regelverk och förväntade aktiviteter för berörda aktörer på olika nivåer inom universitetet.

Kvalitetssystemet bygger på tre olika kvalitetscykler, 1 års-, 3 års- och 6 årscykler, samt elva aktiviteter.