Extern utvärdering

Extern utvärdering utgörs av Universitetskanslersämbetets, UKÄs, utvärderingar. Syftet med UKÄs granskningar är dels att kontrollera utbildningarnas resultat, men också att bidra till lärosätenas arbete med kvalitetsutveckling av högre utbildning.

Bild på skulpturen Norra skenet, Campus Umeå.UKÄ genomför, enligt det nationella kvalitetssäkringssystemet som beslutades 2016, följande granskningar:
-Examenstillståndsprövningar
-Granskningar av lärosätets kvalitetssäkringsarbete
-Utbildningsutvärderingar
-Tematiska utvärderingar 

Inför dessa utvärderingar utformar Planeringsenheten anvisningar som anger ansvarsfördelning och former för utarbetande och kvalitetsäkring i samråd med berörda.

UKÄs modell för granskning av högre utbildning

UKÄs granskning av Umeå universitet