Till umu.se

Programutvärdering med kollegial granskning

Att genomföra en programutvärdering med kollegial granskning innebär att en kollega från en annan fakultet vid universitetet, än berört program, utvärderar utbildningsprogrammet. Programutvärdering med kollegial granskning är en del av Umeå universitets kvalitetssystem för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Bild på studenter som antecknar.Programutvärdering med kollegial granskning syftar till att

  • säkra utbildningens kvalitetskriterier (inklusive internationalisering och samverkan med omgivande samhälle)
  • ge stöd för utveckling
  • följa upp förändringsinsatser

Utvärderaren tar del av tidigare programutvärderingar för berört program, utbildningsplan, de senaste årens VB/VP samt eventuellt ytterligare dokument.

Den kollegiala granskaren ger en kort rapport med analys och rekommendationer till åtgärder som programansvarig/programråd eller motsvarade får ta del av. Utifrån rapporten formuleras en utvecklingsplan av programansvarig. Dokumentationen ska utgöra underlag för en dialog med fakultetsledningen. Varje utbildningsprogram ska utvärderas vart tredje år.