Säkring av examensmål

För varje examen finns nationella examensmål som universitetet har att visa att studenter uppnår. En modell har arbetats fram för att visa detta. Säkring av examensmål är en del i Umeå universitets kvalitetssystem för utbildning på grund och avancerad nivå

Bild på studenter under lektion.Modellen syftar till att stärka den interna kvalitetssäkringen av hur universitetet når de nationella examensmålen i våra utbildningar.

Varje fakultet/LH ska upprättas en övergripande matris för nationella examensmål.

Fakulteterna/LH ger stöd i arbetet med att upprätta matriserna samt följer upp att matrisen används på program- respektive institutionsnivå. En mer detaljerad matris rekommenderas som ett komplement till den översiktliga matrisen.

Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål