Strategiska råd för administration, utbildning, forskning respektive samverkan/ innovation

Vid Umeå universitetet ska det enligt universitetets arbetsordning (Dnr: UmU 100-912-11) finnas tre strategiska råd för vardera utbildning, forskning och samverka n/innovation. Råden ska vara forum för strategiska diskussioner och underlag för ställningstaganden och beslut på både universitetsnivå och fakultetsnivå inom de tre rådens respektive ansvarsområden. Rådens ordföranden är respektive vicerektor samt universitetsdirektören. Råden är inte några beslutsorgan.

 Rådens sammansättning

I råden för utbildning, forskning respektive samverkan/ innovation
ingår:
• Vicerektor med aktuellt ansvarsområde (ordförande)
• Fakultetsrepresentanter som utses av dekanus. Representanten i fråga kan vara ordförande i fakultetens motsvarande kommitté alternativt prodekan/vicedekan (se även avsnitt 5.7)
• En till två (1-2) studentrepresentanter

I rådet för administration ingår:
• Universitetsdirektören (ordförande)
• Förvaltningschefen
• Budgetchefen
• Administrative chefen vid universitetsbiblioteket
• Kanslicheferna vid H-, S-, T/N- och M-fakultet respektive LH
• En till två (1-2) studentrepresentanter


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Kaveldun på campus

Bild: Mattias Pettersson