Strategiskt råd för administration (RADON)

Strategiskt råd för administration (RADON) ger på rektor uppdrag förslag till utveckling och förbättrad samordning av universitetets administration.

Uppdrag och syfte

Vid universitetet ska finnas ett strategiskt råd för administration på universitetsgemensam nivå. Rådet ska vara ett forum för strategiska diskussioner och underlag för ställningstaganden och beslut på både universitetsgemensam nivå och fakultetsnivå inom det administrativa området. Rådet, som inte är ett beslutsorgan, ska utgöra en stödjande funktion till verksamheten inklusive till de tre övriga strategiska råden för forskning, samverkan och innovation samt utbildning.

Genom ett kompletterande beslut i december 2013 gav rektor ett utökat uppdrag till RADON innebärande att rådet på rektors uppdrag ger, utifrån analyser, förslag till utveckling och förbättrad samordning av universitetets administration. Rådet ska ge förslag som omfattar en eller flera organisatoriska nivåer inom universitetet, d.v.s. universitetsgemensam nivå, fakultetsgemensam nivå och institutions/enhetsnivå. Rådet adjungerar representanter från institutions/enhetsnivån och lyfter fram goda exempel från samtliga tre nivåer. Vidare kan rådet föreslå uppdrag inom universitetets administration samt utse tillfälliga arbetsgrupper.

Sammansättning

Roll  Namn Funktion
Ordförande Caroline Sjöberg Universitetsdirektör
Vice ordförande Per Ragnarsson Biträdande universitetsdirektör
Ledamöter Susanne Fahlgren Kanslichef Medicinska fakulteten
Anders Lundin Kanslichef Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten
Per Höglund Kanslichef Samhällsvetenskapliga fakulteten
Jeanette Dareblom Kanslichef Humanistiska fakulteten
Boa Drammeh Kanslichef Lärarhögskolan
Chatarina Larson Bitr. förvaltningschef, enhetschef universitetsledningens kansli
Ali Foroutan-Rad  Bitr. förvaltningschef, enhetschef Studentcentrum
Richard Olsson Bitr. förvaltningschef, enhetschef Lokalförsörjningsenheten
Peder Tjäderborn Bitr. förvaltningschef, enhetschef Studentcentrum
Ulla Sehlberg Administrativ chef Universitetsbiblioteket
Sekreterare/handläggare Daniel Andersson Akademisekreterare

Kontaktperson

Akademisekreterare Daniel Andersson 090-786 99 11 

Sammanträden

I regel sista måndagen varje månad under terminstid (kl. 10.00–11.30)


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Cykel på Campus Umeå

Bild: Michael Nordvall

Kontaktinformation

Akademisekreterare
Daniel Andersson
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6

Tel:  090-786 99 11

Kontaktformulär