Utbildning

Utbildningsstrategiska rådet, USSR

USSR arbetar för att stärka kvaliteten på utbildningar vid universitetet

USSR består av representanter från fakulteterna, Lärarhögskolan, Planeringsenheten och Universitetspedagogik och lärandestöd, UPL. Även studentkårerna är representerade i rådet. USSR leds av vicerektor för utbildning Heidi Hansson.

Rådets uppgift är att:

 • initiera och samordna övergripande utbildningsstrategiska diskussioner,
 • verka för att följa upp implementering av beslutade utbildnings- och forskningsstrategier i de delar som avser utbildning
 • ta fram underlag till beslut om framtida utbildningsstrategier
 • diskutera och bereda frågor av utbildningskaraktär inom utbildning på forskarnivå

Mandatperiod

2017-07-01 och tills vidare.

Rådets sammansättning

Roll Namn Funktion
Ordförande Heidi Hansson Vicerektor för utbildning
Ledamöter Sara Sjöstedt de Luna Prodekan, Teknisk naturvetenskaplig fakultet
Kristina Lejon Vicedekan, Medicinsk fakultet
Ann-Louise Silfver Vivedekan, Samhällsvetenskaplig fakultet
Torkel Molin Vicedekan, Humanistisk fakultet
Anna Lindqvist Biträdande rektor, Lärarhögskolan
Beatrice Wallgren Student, NTK
Mimmi Rönnqvist Student, US
Andreas Hollmer Student, UMS
Adjungerade Henna Harinen Utbildningssamordnare, Medicinsk fakultet
Per Lindström Utbildningssamordnare, Medicinsk fakultet
Nils Eriksson Utbildningsledare, Samhällsvetenkaplig fakultet
Ann-Catrine Eriksson Utbildningsledare, Humanistisk fakultet
Birgitta Wilhelmsson Utbildningsledare, Lärarhögskolan
Fredrik Georgsson Utbildningsledare, Teknisk naturvetenskaplig fakultet
Susanne Vikström Utbildningsledare, Teknisk naturvetenskaplig fakultet
Eva Svedmark Avdelningschef, Universitetspedagogik och lärandestöd
Sekreterare Åsa Rudehäll Utredare, Planeringsenheten

Rådets arbete

Rådet utser grupper som bereder frågor inför beslut av rektor. Exempel på frågor som behandlats:

 • Högskolepedagogisk meritering
 • Säkring av nationella examensmål
 • Omprov - hur upprepa komplexa examinationer?
 • Kvalitetssäkring av fakultetsöverskridande program.
 • Studiebarometer
 • Nybörjarenkät
 • Universitetsgemensamma kurs- och programutvärderingar
 • Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden

Protokoll
Sammanträdesanteckningar från rådets möten läggs på hemsidan så snart de är justerade.


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Omvärldsbevakare/Utredare
Åsa Rudehäll

Besöksadress
Planeringsenheten, Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6

Tel:  090-786 99 93

Kontaktformulär