Delegationsordning för Umeå universitet

Vid Umeå universitet ska beslutsprocessen på alla nivåer vara genomskinlig och lättillgänglig. Beslutsordningen ska vara väl definierad och tydlig. Rektors delegationsordning upptar de ärenden som rektor har att besluta om och som inte anges på annan plats som i högskolelag (HL) och högskoleförordning (HF) samt av universitetsstyrelsen beslutad Arbetsordning för Umeå universitet.

Rektors delegationsordning för Umeå universitet (Dnr: FS 1.1-1570-16) reviderades den 20 december 2016 med ikraftträdande den 1 januari 2017.

Rektors delegationsordning

I delegationsordningen förtecknas de ärendeslag och ärenden där rektor ursprungligen är beslutsfattare. Av förteckningen framgår också i vilken ordning rektor delegerar uppgifter och beslutanderätt till nästkommande nivå. Universitetsstyrelsens uppgifter och arbetsfördelningen mellan rektor, prorektor och vicerektor behandlas inte i denna delegationsordning. Beslut som regleras i högskolelag och högskoleförordning upprepas inte heller i delegationsordningen. 

Rektors delegationsordning för Umeå universitet

Vidaredelegationer

Delegationsordningen förutsätter vidaredelegation i många delar, för de under rektor liggande organisationsnivåerna. 

Universitetsdirektören, förvaltningschefen och överbibliotekariens vidaredelegation - Fastställd av respektive roll

Universitetsdirektörens vidaredelegation
Överbibliotekariens och Universitetsbibliotekets vidaredelegation
Universitetsdirektörens vidaredelegation

Fakultetsnämndernas vidaredelegationer - Fastställda av respektive fakultetsnämnd

Humanistiska fakultetsnämndens delegationsordningTeknisk- naturvetenskapliga fakultetsnämndens delegationsordningMedicinska fakultetsnämndens delegationsordningSamhällsvetenskapliga fakultetsnämndens delegationsordning

Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH), Handelshögskolan vid Umeå universitet samt Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum) - Av rektor fastställda vidaredelegationer. 

Organisatoriska enheter organisatoriskt placerade direkt under rektor (LH, Arcum) 

Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet
Delegationsordning för Arktiskt centrum vid Umeå universitet

Vid universitetsstyrelsens sammanträde, i samband med ombildandet av Högskolan, den 2 maj 2011 beslutade universitetsstyrelsen att en särskild delegationsordning för Handelshögskolan ska fastställas av universitetets rektor 

Delegationsordning för Handelshögskolan vid Umeå universitet


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Akademisekreterare
Daniel Andersson
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, plan 6, Universitetstorget 4

Tel:  090-786 99 11

Fax:  090-786 66 62

Kontaktformulär