Ekonomi och redovisning


Regel

Beloppsgräns för redovisning av anläggningstillgångar samt inventeringstidpunkt
Ekonomistyrregler vid Umeå universitet
Internränta
Kontanta medel
Kostnader för revision som inte kan utföras av riksrevisionen

Regel för chefens ansvar och behörighet att förfoga över myndighetens medel
Regler avseende räntekonto
Regler för externt finansierade stipendier vid Umeå universite
Utseende av firmatecknare
Verifiering av semesterlöneskuld vid Umeå universitet

Regler för interna köp och försäljningar

Regler och rutiner för medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader

Ersättning till forskningspersoner/försökspersoner vid Umeå universitet (Dnr FS1.1-523-16)

Regler för studieavgifter
(ersätter Handläggningsordning för studieavgifter och stipendier)

Regel för inköpskort/inköpskonto

Handläggningsordning


Handläggningsordning för stödbrev till nationella ansökningar
Handläggningsordning externa forskningsbidrag

Handläggningsordning för mottagande av donationer

Policy

Umeå universitets policy för mottagande av donationer
Riktlinjer för stödbrev till nationella ansökningar


Kontaktinformation

Ekonomienheten
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, Universitetstorget 16, västra flygeln, plan 3

Tel:  090-786 50 00

Fax:  090-786 66 44

Kontaktformulär