Till umu.se

Ekonomi och redovisning


Regel

Anläggningstillgångar vid Umeå universitet
Beslutsordning för externfinansierad verksamhet
Ekonomistyrregler vid Umeå universitet

Höjd beloppsgräns för redovisning av anläggningstillgångar
Internränta
Kontanta medel
Kostnader för revision som inte kan utföras av riksrevisionen
Namnteckningsprov/delegering av utbetalnings-/bokföringsorder
Prefektens ansvar – behörighet att förfoga över myndighetens medel
Regler avseende räntekonto
Regler för externt finansierade stipendier vid Umeå universitet

Utseende av firmatecknare
Verifiering av semesterlöneskuld vid Umeå universitet

Regler för interna köp och försäljningar

Regler och rutiner för medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader

Anvisningar avseende ersättning till försökspersoner i forskningen (Dnr FS1.1-523-16) Läs mer på LA:s hemsida: Ersättning till försökpersoner i forskningen
 

Handläggningsordning

Handläggningsordning för hantering av investeringar
Handläggningsordning för hantering av stipendier (studerande från tredjeland)
Handläggningsordning för stödbrev till nationella ansökningar

Handläggningsordning externa forskningsbidrag

Policy

Umeå universitets policy för mottagande av donationer
Riktlinjer för stödbrev till nationella ansökningar


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Ekonomienheten
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, Universitetstorget 16, västra flygeln, plan 3

Tel:  090-786 50 00

Fax:  090-786 66 44

Kontaktformulär