Handläggning och ansvar

Klassificering

En klassificering av nya regelverk ska alltid ske inför beslut av rektor eller universitetsstyrelsen och dokumenten registreras i diariet.

För varje dokumenttyp anges ett antal kriterier efter vilket dokumentet defineras. Ett regelverk ska helst bara hänföras till en slags dokumenttyp. I dokumentet ska anges avsändare, mottagare och giltighetstid samt eventuella kopplingar till andra styrdokument. I beslutet ska även anges eventuella ekonomiska konsekvenser för ansvariga för genomförandet.

Klassificering av befintliga regelverk görs av ansvariga enhetschefer för de huvudgrupper som finns enligt diariesystemet och lämnas därefter till diariet för registrering.

Dokumenttyper

  • Policy
  • Plan
  • Regel
  • Handläggningsordning

För närmare information om respektive dokumenttyp och dess kriterier se rektors beslut Regler för universitetsgemensamma styrdokument.

Beslut

Beslut om nya eller reviderade regelverk fattas av rektor eller universitetsstyrelsen. Inför beslut registreras dokumentet i diariet. I beslutet anges diarienummer, dokumenttyp, ansvarig enhet samt giltighetstid alternativt tills vidare.

Nya regelverk ska upprättas enligt Sidhuvudmall för regelverk UmU. Se högerkolumn

Översättning av regeldokument

I de fall en översättning av regeldokument sker till engelska av ett dokument som enbart fastställts på svenska av rektor eller styrelse, ska en anmärkning om detta framgå i översättningen. Vid en eventuell tolkning ska alltid originaldokumentets lydelse ges företräde i kraft av gällande beslut. Avsedd mall för sidhuvud med hänvisning ska alltid användas vid översättning.

Publicering

Samtliga regelverksdokument publiceras i Infoglue på denna webbplats enligt given struktur.

Ansvar

Ansvarsförhållandet för det centrala regelverket är beslutat av universitetsdirektören och omfattas av olika nivåer gällande hantering och underhåll.

Universitetsdirektören har det övergripande ansvaret för regelverket
Enhetschef ansvarar för de regeldokument som faller under dennes ansvarsområde. I ansvaret ligger att dokumenten är upprättade enligt föreskrivna regler, publicerade via regelverket på webben samt att de är aktuella och att gallring sker när dokumentets giltighetstid löpt ut.
Akademisekreteraren har det redaktionella ansvaret för publiceringen av dokumentet på webben, att de föreskrivna reglerna för utformande av dokumentet efterlevs samt utveckling och underhåll av Umeå universitets regelverk.
Registrator svarar för registrering av regeldokument enligt huvudgrupper i diarieplan. Via diariesystemet kommer påminnelse att skickas ut till ansvarig enhetschef när angiven giltighetstid går ut, det vill säga senast efter fem år.
Regelverksgruppen fungerar som referensgrupp till akademisekreteraren vid utvecklande och underhåll av regelverket. respektive medlem övervakar och ansvarar för det område i regelverket som denne representerar.


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Akademisekreterare
Daniel Andersson
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6

Tel:  090-786 99 11

Kontaktformulär

Mall regeldokument

Mall för regeldokument UmU