Personal

Plan

Hot och våld

Plan för lika villkor
Strategisk kompetensförsörjning

Policy

Arbetsmarknadspolitiska frågorDistansarbeteKompetensutvecklingspolicyLönepolicyUmeå universitets policy mot tagande och givande av muta
Policy för tjänsteresor

Chefs- och ledarskapspolicy

Regel

Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet fr o m 180401

Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet t o m 180331 (inkl bilagor)

Appointments procedure for teachers at Umeå university from 180401

Appointments procedure for teachers at Umeå University to 180331 (incl appendices)

Regel för rekryteringsprocess vid anställning av lärare

Regel affiliering av lärare

Regel för biträdande universitetslektorat i kombination med klinisk tjänstgöring

Regel förlängning av anställning som forskarassistent

Anställning efter pensionsavgång med ålderspension

Kostnadsfördelning  i samband med fördjupade arbetsmiljöutredningar och åtgärderKostnadsfördelning vid övertalighet och omplacering

Kostnadsfördelning i samband med rehabiliteringLedighetsperioder vid föräldraledighetRekryteringsprövningRedovisning av bisysslor

Arvoden och ersättningar för ledamöter vid universitets styrelser, kommittéer, råd och nämnder

Regler för läsårets förläggning (terminstider) samt undervisningsfria dagar

Regler för tjänsteresor

Regel för friskvårdsbidrag vid Umeå universitet

Regel biträdande lektor Wallenberg Centrum

Rule Associate Senior Lecturer Wallenberg Centre

Regler för utnämning av hedersdoktorer vid Umeå universitet

Villkor för uppdraget som dekan eller prodekan vid Umeå universitet

Villkor för uppdraget som prefekt vid Umeå universitet (prefektkontrakt)

Regler för externt finansierad stipendier vid Umeå universitet

Handläggningsordning

Delpension

 Handläggningsordning för ställning som anknuten professor emeritus/emerita

Handläggningsordning för utseende av prefekter 

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkningar
Löneväxling
Handläggningsordning enskilda överenskommelser löneväxling

Omplacering Omplacering, processbilaga Omställning Omställning, processbilaga Turordning Turordning, processbilaga


Kontaktinformation

Personalenheten
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 4

Tel:  090-7869538

Kontaktformulär