Till umu.se

Personal

Plan

Hot och våld

Plan för lika villkor
Strategisk kompetensförsörjning

Policy

Arbetsmarknadspolitiska frågorDistansarbeteKompetensutvecklingspolicyLönepolicyUmeå universitets policy mot tagande och givande av muta
Policy för tjänsteresor

Regel

Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet (inkl bilagor)

Appointments procedure for teachers at Umeå University (incl appendices)

Anställning efter pensionsavgång med ålderspension

Kostnadsfördelning  i samband med fördjupade arbetsmiljöutredningar och åtgärderKostnadsfördelning vid övertalighet och omplacering

Kostnadsfördelning i samband med rehabiliteringLedighetsperioder vid föräldraledighetRekryteringsprövningRedovisning av bisysslor

Arvoden och ersättningar för ledamöter vid universitets styrelser, kommittéer, råd och nämnder
Regler för läsårets förläggning (terminstider) läsåren 2014/15 - 2025/26,
studentsportardagar, välkomstarrangemanget samt lektionsfria dagar

Regler för tjänsteresor

Regel biträdande lektor Wallenberg Centrum

Rule Associate Senior Lecturer Wallenberg Centre

Regler för utnämning av hedersdoktorer vid Umeå universitet

Villkor för uppdraget som dekan eller prodekan vid Umeå universitet

Villkor för uppdraget som prefekt vid Umeå universitet

Regler för externt finansierad stipendier vid Umeå universitet

Handläggningsordning

Delpension

 Handläggningsordning för utseende av prefekter 

 Handläggningsordning för ställning som anknuten professor emeritus/emerita

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkningar
Löneväxling
Handläggningsordning enskilda överenskommelser löneväxling

Omplacering Omplacering, processbilaga Omställning Omställning, processbilaga Turordning Turordning, processbilaga


Kontaktinformation

Personalenheten
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 4

Tel:  090-7869538

Kontaktformulär