Lagar och förordningar av betydelse för universitetet

Här följer ett urval av de lagar och förordningar som är av betydelse för universitetets verksamhet.

 • Högskolelagen
 • Högskoleförordningen
 • Förvaltningslagen reglerar förvaltningsmyndigheters verksamhet och innehåller bl.a. bestämmelser om myndigheters serviceskyldighet, inkommande handlingar, jäv, parters rätt till insyn i utredningsmaterialet, myndighetens kommunikationsplikt, möjligheten för part att överklaga ett beslut, rättelse av skrivfel eller liknande förbiseende och omprövning av beslut.
 • Myndighetsförordningen reglerar myndigheters verksamhet. I förordningen finns bl.a. bestämmelser om organisationen för en myndighet, om vad som ska iakttas innan en myndighet beslutar föreskrifter och allmänna råd samt om vilka uppgifter en myndighets beslut ska innehålla.
 • Förordningen om tiden för tillhandahållande av domar och beslut m.m. innehåller bl.a. bestämmelser om den tid inom vilken myndigheter ska tillhandahålla beslut och andra handlingar.
 • Avgiftsförordningen innehåller bestämmelser om när och hur myndigheter får ta ut avgifter för varor och tjänster.
 • Skadeståndslagens bestämmelser tillämpas om inte annat är särskilt föreskrivet eller bestämt genom avtal. I lagens 3 kap. finns bestämmelser om skadeståndsansvar för arbetsgivare och det allmänna. Skadeståndsansvar för det allmänna kan inträda vid felaktig myndighetsutövning och vid felaktig myndighetsinformation.
 • Studentkårsförordningen innehåller föreskrifter om studentkårer vid statliga universitet och högskolor.
 • Förordning om ersättning av allmänna medel för skador orsakade av studerande vid statliga högskoleenheter under praktik på ickestatliga arbetsplatser
 • Förordning om avskiljande av studenter från högskoleutbildning. I förordningen hänvisas till 4 kap. 6 § högskolelagen, där det anges under vilka förutsättningar en student får avskiljas från utbildningen. Förordningen innehåller föreskrifter om verkan av ett avskiljande, om Högskolans avskiljandenämnd, om ärendenas handläggning samt om möjligheten att överklaga ett beslut om avskiljande.
 • Arkivlagen innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs arkiv samt om arkivmyndigheter.
 • Arkivförordningen innehåller bl.a. bestämmelser om sådana arkiv och arkivmyndigheter som avses i arkivlagen.
 • Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet samt om förbud att lämna ut allmänna handlingar.
 • Personuppgiftslagen innehåller bestämmelser för att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.
 • Personuppgiftsförordningen innehåller kompletterande föreskrifter om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av personuppgiftslagen.
 • Upphovsrättslagen skyddar de ideella och ekonomiska intressen som författare, konstnärer, fotografer m.fl. kan ha såsom upphovsmän till sina verk. Även studenter kan ha upphovsrätt till sina verk framställda inom ramen för utbildningen.
 • Tryckfrihetsförordningen. I 2 kap. tryckfrihetsförordningen finns bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet.

Sidansvarig: Lennart Nilsson

Utskriftsversion