Tillsyn och tjänstemans ansvar

Universitetets verksamhet granskas av olika myndigheter:

Högskoleverket, som är central myndighet för frågor som rör universitet och högskolor, utövar tillsyn över universitet och högskolor på uppdrag av regeringen, på eget initiativ eller efter anmälan av enskilda personer.

Justitieombudsmännen, JO, är riksdagens ombudsmän och har bland annat till uppgift att övervaka att myndigheter och offentligt anställda rättar sig efter lagar och andra författningar. Vem som helst som anser sig felaktigt behandlad av en myndighet eller tjänsteman kan vända sig till JO för att få prövat om det har begåtts något fel. Det är inte nödvändigt att anmälaren är personligen berörd av det som anmäls.

  • JO kan dock inte ändra ett beslut
  • JO tar bara undantagsvis upp sådant som ligger mer än två år tillbaka i tiden.

Justitiekanslern, JK, som är regeringens jurist, har tillsynsuppgift över myndigheter och tjänstemän och funktion som åklagare som i princip motsvarar den som JO utövar. JK tar dock upp klagomål från enskilda till utredning endast i mycket begränsad omfattning.

Disciplinansvar för offentligt anställda

Genom regler i lag eller i kollektivavtal är nästan alla offentligt anställda underkastade så kallat disciplinansvar. Detta går ut på att den arbetstagare som uppsåtligt eller av oaktsamhet har åsidosatt vad som åligger denne kan bli föremål för disciplinpåföljd för tjänsteförseelse, såvida det inte enbart rör sig om ett ringa fel. Anmälan om disciplinförseelse anmäls till rektor.

Straffansvar för offentligt anställda

Den som vid myndighetsutövning, genom handling eller underlåtenhet, åsidosätter vad som gäller för uppgiften kan dömas för tjänstefel eller grovt tjänstefel. Straffansvar för tjänstefel kan komma i fråga både vid uppsåtliga handlingar och vid oaktsamhet.

Straffansvaret omfattar i princip var och en som utövar offentlig myndighet. Anmälan om misstanke om brott begånget av universitetets anställda kan göras till rektor. Universitetet är skyldigt att anmäla skälig misstanke om tjänstefel och vissa andra brott till åtal.


Sidansvarig: Lennart Nilsson

Utskriftsversion