DARE - Development Area Research and Entrepreneurship

Development Area Research and Entrepreneurship, DARE, har varit ett innovationsprojekt vid Umeå universitet under Vinnovas Nyckelaktörsprogram. DARE har bidragit till att ta fram metoder, processer och verktyg för att stärka utbildning och forskning genom samverkan med aktörer i det omgivande samhället.

Projektet har också bidragit till ett ökat nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap genom ett stärkt och effektiviserat universitetsnära innovationsstödsystem för alla vetenskapsområden. Genom projektet har vi kunnat utveckla, testa och implementera kultur-, kompetens- och strukturpåverkande aktiviteter som har varit betydelsefulla för universitetet och vårt innovationsstödsystem.

Arbetet har bedrivits med utgångspunkt i att det krävs kunskap och gemensamma ambitioner samt ett samspel mellan kultur och struktur för att åstadkomma hållbar samverkan och effektivt nyttiggörande av forskningsresultat. Utvecklingsarbetet och aktiviteterna i DARE har skett vid Umeå universitet, Uminova Innovation och Uminova Expression i samarbete med Innovationskontor Norr.

Resultat

Några av de tydligaste resultaten som DARE bidragit till är:

  • Ökad kunskap om och ökat intresse för personrörlighet mellan akademi och omgivande samhälle.
  • En utvecklad och testad modell för strategiska partnerskap.
  • En unik innovationsmiljö vid Sliperiet.
  • En ökad kunskap om den entreprenöriella kulturen vid UmU samt hur det är möjligt att hantera olika logiker kopplade till forskning å ena sidan och kommersialisering eller nyttiggörande å andra sidan.
  • Utvecklade och testade modeller för effektivisering av det universitetsnära innovationsstödet och ökat idéflöde för kommersialisering från alla vetenskapsområden.  

Även om omvärlden har förändrat förutsättningarna för DARE över tid har de grundläggande utgångspunkterna legat kvar under hela projekttiden. Det sker exempelvis genom det fokuserade arbete som bedrivs för att underlätta integrering av samverkan i forskning och utbildning vid Umeå universitet samt för att vidareutveckla det innovationsstödsystem för alla vetenskapsområden som skapats.

Om DARE

DARE har pågått åren 2008-2016, finansierat av Umeå universitet och Vinnova samt fram till 2013 även av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Då i ett gemensamt projekt mellan Luleå tekniska universitet och Umeå universitet.

Syftet med Nyckelaktörsprogrammet har varit att skapa goda förutsättningar för regional och nationell tillväxt genom att utveckla en entreprenöriell kultur inom universiteten och stärka ett professionellt innovationsstödsystem.

Nyckelaktörsprogrammet, och därmed DARE, var till sin karaktär ett verktyg för verksamhetsutveckling, kulturpåverkan och innovation. Därav följer att de aktiviteter som bedrivits inom projektet har varit inriktade på utveckling. I vissa fall har aktiviteterna i sig varit kulturpåverkande men resultat av insatserna har också kontinuerligt driftsatts i universitetets normala organisation och stödsystem.

En bärande del i programmet har hela tiden varit samverkan både mellan universiteten och med det omgivande samhället.


Kontakt

Mats Falck

Projektledare
Externa relationer
Tel: 090-786 58 69
Mobil: 070-214 40 40

Besöksadress:
Umeå universitet
Samverkanshuset plan 5