Till umu.se

Uppdragsutbildning vid Umeå universitet

Genom att ge uppdragsutbildning får universitetet möjlighet till nya impulser och kunskaper som bidrar till att utveckla vår utbildning och forskning.

Vad är uppdragsutbildning?

Uppdragsutbildning anordnas mot avgift och ska knyta an till den utbildning som universitetet har examensrätt för. 

Vem kan köpa uppdragsutbildning

Uppdragsgivaren måste vara en juridisk person (inte privatperson), utbildningen kan ges till företag, organisationer och myndigheter, det är uppdragsgivaren som utser deltagarna. 

Kan utbildningen ge akademiska poäng?

Utbildningen kan vara poänggivande eller icke poänggivande och deltagare får examensbevis eller kursbevis. Deltagare som inte tidigare har behörighet till högskolan kan tillgodoräkna sig utbildningen som grundläggande behörighet

Den som deltar i uppdragsutbildning är inte student vid universitetet enligt högskolelagen och högskoleförordningen. Högskoleförordningens tillträdesbestämmelser och regler om disciplinära åtgärder gäller exempelvis inte för en deltagare i uppdragsutbildning. En sådan deltagare omfattas inte heller av reglerna om likabehandling av studenter, den obligatoriska personskadeförsäkringen eller rätten till e-postkonto vid universitetet. 

Vem ger utbildningen?

Universitetets institutioner ger utbildningen men vid behov kan universitetet via avtal knyta till sig kompletterande kompetens. 

Vad kostar det att köpa uppdragsutbildning?

Universitetet beräknar kostnaderna för en uppdragsutbildning enligt full kostnadstäckning, d v s att alla kostnader för utbildningen räknas med i budget enligt färdig kalkylmall. I kostnaderna ingår t ex; lön och arvode för kursledare och administrativ personal, lokaler, förtäring, resekostnader, teknikstöd, marknadsföring, kursmaterial, förbrukningsvaror och administrativa påslag.


Uppdragsutbildning för stor grupp

Bild: Mattias Pettersson

Kontakta oss

Enheten för externa relationer

Anna Sandström Emmelin
Telefon: 090-786 60 21

Kerstin Reinholdsson
Tel: 090-786 56 41
Mobil: 070-264 54 90