Co-op för dig som är arbetsgivare

För dig som är arbetsgivare innebär det många fördelar att ta in en co-op student.

Några fördelar är:

  • En investering för framtiden.
  • En effektiv rekryteringsform.
  • Introduktion och upplärning under studietiden.
  • Möjlighet till delaktighet i nya utbildningar/kurser.
  • Studenten gör examensarbetet hos er.
  • Studenten för med sig ny kunskap.

Ni får också en naturlig kontaktväg till universitetet - välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

Studentens arbetsperioder

Under sin första arbetsperiod i företaget ska studenten få kännedom om hur företaget och dess organisation är uppbyggd och ges en grundläggande förståelse för produktionskedjan. Hen ska få kunskap om produkter eller tjänster, kunder och eventuella konkurrenter till företaget.

Den andra arbetsperioden ska studenten arbeta med ingenjörsrelaterade uppgifter inom sitt ämnesområde. Tanken är att det ska ske en progression mellan period 1 och 2 så att studenten efter avslutade arbetsperioder har en övergripande förståelse för hela produktionslinjen, från processutveckling till produktion.

Sista terminen skriver studenten examensarbetet i samverkan med företaget. Lämpliga frågeställningar eller projekt till examensarbetet tas fram i samråd mellan student, företag och handledare vid universitetet.

Co-op koordinator från universitetet

Universitetet tillhandahåller en Co-op koordinator som fungerar som förbindelsen mellan universitet, student och företag och din kontaktperson i samarbetet. Koordinatorn tillhandahåller uppdaterad information och kan bistå dig i alla frågor som rör Co-op.

Koordinatorn samordnar den årliga ansökningsprocessen och tillsättningen av platser på företagen. Koordinatorn träffar handledare och studenter kontinuerligt genom arbetsplatsbesök där syftet är att följa upp hur det går och diskutera eventuella frågor som uppstått.  Självklart är koordinatorn ditt stöd även mellan arbetsplatsbesöken när du har frågor eller om det uppstår en situation som behöver lösas.

Annonsering och urval

Ni får stöd genom hela processen och så även vad gäller rekryteringen. Co-op koordinatorn meddelar tidplan för annonsering, rekrytering och deadline för tillsättning av platser men företaget ansvarar för och genomför rekryteringen. Om ni inte hittar lämplig kandidat finns det inget krav på ta emot en student.

I rekryteringsannonsen är det bra om följande information finns med: Företagets namn, kontaktperson för frågor, placeringsort, e-postadress för studenternas ansökningar, företagets hemsidesadress, sista dag för ansökan, antal studenter ni tänkt ta emot samt vilken utbildning ni söker studenter från.

Vill ni genomföra intervjuer på  universitetet kan er Co-op koordinator hjälpa till med rumsbokning.

Anställning och lön

Studenten anställs av företaget enligt sedvanlig rekryteringsprocess och får lön för sitt arbete. Företaget upprättar anställningsavtal som skrivs under av studenten, universitetet har ingen del i avtalet. Vanligtvis används visstidsanställning eller projektanställning för planerade arbetsperioder. Anställningsavtalet skall vara undertecknat av studenten innan första arbetsperioden för att han/hon ska omfattas av gällande försäkringar på arbetsplatsen.

Tips på förberedelser inför studentens ankomst

Företaget ska utse en handledare och kontaktperson för studenten som denne kan vända sig till under sina arbetsperioder. Handledarens roll är att vägleda studenten och ge regelbunden feedback för att skapa goda förutsättningar för studenten att leva upp till företagets förväntningar. Handledaren kommer att ha kontakt med Co-op koordinator vid universitetet som besöker arbetsplatsen för att stämma av att allt fungerar som det ska. Mellan besöken är koordinatorn tillgänglig för kontakt om det skulle uppstå någon situation som behöver lösas.

Förbered gärna nödvändig utrustning till studenten, sin till exempel dator, passerkort, mobiltelefon, inloggningsuppgifter och arbetskläder.

När studenten är på plats introduceras hen med eventuell rundvandring på företaget. I introduktionen kan ingå att visa studentens arbetsplats och ordna möten med personer som hen kommer att ha kontakt med. Förbered gärna medarbetarna på avdelningen om att studenten kommer att arbeta hos dem och berätta syftet med Co-op. Gå igenom regler och förväntningar rörande arbetsverktyg, eventuella tidredovisningssystem, arbetstid samt start- och slutdatum på perioden. Förbered gärna en alternativ arbetsuppgift av mer rutinartad karaktär som kan användas vid de tillfällen som handledaren inte är på plats.


Anneli Jonsson, Bosch Rexroth Örnsköldsvik.

”Tillgången på kompetenta ingenjörer är en överlevnadsfråga för oss och andra företag i regionen. Vi kommer att göra allt vi kan för att ge studenterna möjlighet att utvecklas professionellt i ingenjörsrollen redan under utbildningen. Vi går in i detta arbete med stor entusiasm och ser fram emot att få visa upp våra spännande företag”


Välkommen att kontakta oss!

Enheten för externa relationer

Katarina Henriksson, projektsamordnare
Telefon: 090-786 93 62

Anna-Lill Drugge, projektsamordnare Telefon: 090-786 99 43

Besöksadress

Samverkanshuset, Universitetstorget 4,  plan 5
Umeå universitet