Till umu.se

Sök forskning

Pinocchio går i kyrkan: Avatarers religiösa liv

Projekttitel

Pinocchio går i kyrkan: Avatarers religiösa liv

Projektperiod

2010-01-01 - 2012-12-31

Ämnesområden

Religionssociologi, Idé- o lärdomshistoria

Forskningsledare

Jørgen Straarup, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Inledningsvis ställer vi oss med Pinocchio-liknelsen frågan om moderna avatarer likt Pinocchio kan slita sig loss från sin dockförares trådar och kontroll och leva ett eget (religiöst) liv. Virtuella parallellvärldar ger möjligheter till alternativa sätt vara. I dessa världar finns det avatarer som söker helighetsupplevelser, och det finns konstruktörer som med olika slag av entreprenöraktivitet försöker skapa miljöer där avatarers (människors) upplevelser av det heliga kan hållas samman i ett meningssystem. Projektets syfte omfattar båda dessa grupper, de meningssökande avatarerna (och deras förare) och de systembyggande entreprenörerna (och deras avatarer). I båda grupperna är det projektets mål att kartlägga och analysera motivation hos avatarerna respektive förarna. Det innebär att undersökningen riktar sig mot förarna, och en viktig del av undersökningen blir att ”gå bakom” avatarerna till deras förare. Företeelsen virtuella rum med helighetsanspråk aktualiserar två teoretiska diskussioner på det religionssociologiska fältet. Den ena handlar på ett grundläggande sätt om förståelsen av vad som utgör religion, vad helighet ska förstås som, och vilka människors religiösa och entreprenörsmässiga bevekelsegrunder är. Den andra diskussionen handlar om på vilka sätt religiositet utvecklats i det senmoderna samhället; med andra ord om sekularisering och om sådan religiositet som inte passar ihop med kyrkoorganisationernas lära. Det faktum att en religiositet som inte ”passar in” har tilltagit i styrka har setts som ett av de viktigaste kännetecknen på att en sekulariseringsprocess äger rum. På så sätt kan man säga att avatarernas religiositet representerar ett långt gånget sekulariseringsstadium. Icke desto mindre ger pilotstudier i Second Life vid handen att avatarernas religiositet är intensiv runt de ställen (platser eller verksamheter) där kopplingen till religiösa organisationers traditionella symboler är stark: uppförda katedraler och andra rum för helighetsupplevelser, traditionella religiösa symboler och traditionella mötesformer. Den längst drivna sekulariseringsyttringen kröker sig således tillbaka till det symbolsystem den sägs ha lämnat. Ett annat sätt att beskriva sekularisering är att säga att en personlig livserfarenhetens andlighet ökar i omfattning, medan en helighetsupplevelse som förmedlas till individen av organiserad religion minskar. Den ensamma avataren motsvarar relativt väl föreställningen om en personlig livserfarenhets andlighet. I den virtuella världen söker hon stimulans för en individuell upplevelse av helighet. Den faktiska situationen i virtuella världar rymmer dock ytterligare aspekter: avataren är inte ensam; det bildas gemenskaper eller församlingar i de virtuella världarna. Observationsstudier visar att den prototypiska företrädaren för den personliga livserfarenhetens andlighet, avataren, söker gemenskap, är på väg tillbaka till en helighetsupplevelse förmedlad av den religiösa organisationen. Någon strikt prövning av teorin om en alltmer dominerande personlig andlighet kan det inte bli frågan om, men eftersom hypotesen är en utvecklingshypotes (från en ”organisatoriskt förmedlad helighet” till en ”personlig livserfarenhetens andlighet”) kan en analys av virtuella världar bli ett korrektiv till teorin, i och med att den anger en möjlig, kanske rentav sannolik framtida utveckling. Projektet är uppdelat på två nära relaterade och kompletterande delundersökningar. Målet med delundersökning A av de helighetssökande avatarerna (och deras förare) är att beskriva, förstå och analysera skillnader och likheter mellan helighetsupplevelse i den fysiska världen och helighetsupplevelse i den virtuella världen. Målet med delundersökning B av de miljöbyggande entreprenörerna (och deras avatarer) är att beskriva, förstå och analysera entreprenörernas inspiration och motivation att bygga och deras metoder för utvärdering och förbättring av de byggda miljöerna, vare sig dessa är platser (hus) eller gemenskaper (församlingar).

Nyckelord: religion, virtuell värld, sekularisering, andlighet, Internet, avatar

Projektwebbsida

Till projektwebbsida

Projektmedlemmar

Namn Titel Examen Finansiering
Stefan Gelfgren Universitetslektor Vetenskapsrådet
Jørgen Straarup Professor Vetenskapsrådet

Extern finansiering (1000 SEK)

Huvudman Finansiär 2010 2011
Jørgen Straarup Vetenskapsrådet 972 972

Lokala partners

HUMlab

Tillbaka till populärbeskrivning


Prenumerera på forskningsnyheter

Följ våra forskningsnyheter som RSS-flöde: Forskningsnyheter