Pressmeddelanden från Umeå universitet

Miljonanslag till framgångsrika forskare i Umeå

[2017-10-04] Två forskningsprojekt vid medicinska fakulteten har beviljats sammanlagt över 7 miljoner kronor från forskningsfonden Forte, det statliga forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Anna-Karin Hurtig och Maria Gustafsson får 4 230 000 respektive 2 930 000 kronor vid utdelningen av ”Projektbidrag, juniorforskarbidrag och postdok-bidrag” för 2017.

Virtuella hälsorum

Anna-Karin Hurtig, professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och Enheten för epidemiologi och global hälsa, får forskningsanslag för projektet Hur kan innovationer inom e-hälsa stärka samhällsbaserade hälsosystem? En teoridriven utvärdering av virtuella hälsorum i norra Sverige.

Anna-Karin Hurtig
Foto: Mattias Pettersson

– Detta är ett samarbetsprojekt mellan universitetet och Glesbygdsmedicinskt centrum (GMC) i Storuman, en fantastisk partner med stort engagemang och kreativitet. GMC har varit föregångare i sitt arbete med virtuella hälsorum placerade inom olika samhällsstrukturer, vilka utnyttjar avancerad teknik för att ge hälso- och sjukvårdstjänster till avlägsna landsbygdsområden. Det övergripande syftet med projektet är att förstå de omständigheter under vilka innovationer inom e-hälsa kan förbättra tillgången till vård och stärka samhällsbaserade hälsosystem, säger Anna-Karin Hurtig.

Läkemedelsrelaterade problem

Maria Gustafsson, universitetsadjunkt vid Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap och Enheten för farmakologi, får forskningsanslag för projektet Samverkan mellan kliniska apotekare på vårdavdelning och i primärvård för att minska läkemedelsrelaterade problem och återinläggning på sjukhus – en randomiserad kontrollerad studie.

Maria Gustafsson

– Vi vill i en randomiserad studie undersöka om deltagande av apotekare i vårdteam kan minska läkemedelsrelaterade problem och risken för läkemedelsrelaterade återinläggningar hos personer som är 75 år eller äldre. I studien kommer kliniska apotekare att kontakta patienterna efter utskrivning från avdelning med syfte att förstärka läkarens information och förbättra följsamheten till läkemedel. Projektet ska genomföras i samarbete med medicinkliniken på NUS och primärvårdsläkare på hälsocentraler. Just nu pågår projektet som pilotstudie och stödet från Forte gör att huvudprojektet kan starta som planerat efter jul, samt att doktorander kan knytas till projektet, säger Maria Gustafsson.

På lördag den 7 oktober kommer Marie Gustafsson att berätta om sin forskning i den populärvetenskapliga föreläsningsserien Fika efter en forskare.

Läs mer om Anna-Karin Hurtigs forskning

Läs mer om Maria Gustafssons forskning

Se hela listan på beviljade projektanslag:
http://forte.se/app/uploads/2017/09/projektbidrag-juniorforskarbidrag-postdokbidrag-2017-09-27.pdf

Redaktör: Daniel Harju

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/sok/nyhet/.cid286047


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar