Kursplan

Examensarbete för civilingenjörsprogrammet i Interaktionsteknik och design, 30.0 hp

Degree Project in Interaction Technology and Design, 30.0 Credits

Högskolepoäng: 30.0 hp
Kurskod: 5TF030
Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Datum för fastställande: 2011-09-05
Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
Giltig från: 2011-09-05
Giltig till: Tillsvidare
Nivå: Avancerad nivå
Huvudområden och successiv fördjupning:
Medieteknik: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
Betygsgrader:

För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Innehåll

Kursen innefattar ett självständigt arbete inom området Interaktionsteknik och design och är vanligtvis förlagd till näringslivs- eller högskolemiljö. Den innehåller problemlösning med ämnesmässig fördjupning i förhållande till kurser som studenten tidigare läst. Arbetet skall dessutom innehålla en fördjupningsdel där studenten visar att han/hon kan applicera och utveckla kunskap förvärvad under programstudierna. Fördjupningen ska relatera till existerande vetenskapliga ståndpunkter och resultat samt dokumenteras enligt praxis. Examensarbetet presenteras skriftligt i rapportform samt muntligt i disputationsform. Studenten skall även förbereda och genomföra en opposition på ett annat examensarbete.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
- identifiera och formulera komplexa frågeställningar på ett kritiskt och självständigt sätt,
- aktivt delta i forsknings- eller utvecklingsarbete,
- planera och genomföra kvalificerade vetenskapliga och ingenjörsmässiga uppgifter inom givna ramar,
- integrera, under utbildningen, förvärvade kunskaper i sitt arbete,
- muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina slutsatser samt den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa,
- identifiera relevanta informationskällor samt värdera informationens relevans,
- bedöma eget och andras examensarbeten med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten uppfyller samtliga krav under rubrik "4.3 Övriga krav" i examensbeskrivningen för Civilingenjörsexamen i Interaktionsteknik och design. I undantagsfall kan dispens ges av programansvarig. Beroende på examensarbetets inriktning kan krav på särskilda förkunskaper krävas. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av individuell handledning. Examensarbetets frågeställning och avgränsning sker i diskussion med uppdragsgivaren, men måste godkännas av examinator. Därefter utses en handledare inom institutionen för varje examensarbete, med vilken fortlöpande kontakt skall uppehållas. Studenten skall hushålla med den tillgängliga handledningsresursen och studenten kan normalt inte kräva att få handledning mer än 10 månader efter påbörjat arbete. Ytterligare en handledare utses av uppdragsgivaren vid externa examensarbeten. Utöver handledning skall studenten självständigt identifiera, söka, värdera samt sammanfatta informationskällor i syfte att ge en vetenskaplig bakgrund till det utförda arbetet. Studenten skall självständigt planera och genomföra arbetet inom givna tidsramar.

Examination

Examensarbetet redovisas i en skriftlig rapport, som skall vara språkligt och stilistiskt väl genomarbetad. Rapporten kan skrivas på svenska eller engelska där valet av språk bestäms i samråd mellan uppdragsgivarens handledare, examinator och den studerande. Om rapporten skrivs på svenska skall rapporten innehålla ett särskilt blad med engelsk titel och sammanfattning. Det omvända gäller för en rapport som skrivs på engelska. Arbetet, bedöms utifrån A) vetenskapligt och ingenjörsmässigt innehåll, B) arbetets planering och genomförande, C) skriftlig presentation och D) muntlig presentationen. Den muntliga redovisningen av examensarbetet kan ske tidigast när enbart redaktionella förändringar eller förändringar av mindre betydelse i rapporten återstår och vid särskilda samlingstillfällen. Det senare betyder normalt att redovisningen görs i samband med minst en annan redovisning, varvid redovisande studenter samtidigt fungerar som opponenter på varandras rapporter och presentationer. För att bli godkänd på sitt examensarbete måste den studerande även göra en godkänd opposition där målet är att diskutera och ge kommentarer i syfte att förtydliga rapporten och presentationen. Instruktioner om examensarbetet och opponeringen finns på kursens hemsida. På examensarbetet ges betygen Godkänd (G) eller underkänd (U). En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Övriga föreskrifter

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.