Kursplan

Design som konstnärlig process 1, 4.5 hp

Design as Artistic Process 1, 4.5 Credits

Högskolepoäng: 4.5 hp
Kurskod: 5ID159
Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet
Datum för fastställande: 2012-04-27
Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultesnämnden
Giltig från: 2012-08-27
Giltig till: Tillsvidare
Nivå: Grundnivå
Huvudområden och successiv fördjupning:
Industridesign: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå eller mindre än två års sammanlagda studier som förkunskapskrav
Betygsgrader:

För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Innehåll

I kursen ska den studerande arbeta i gränssnittet mellan design och konst för att senare kunna utföra en reflekterande analys av likheter och olikheter i förhållningssätt mellan processerna i de två områdena. Den studerandes konstnärliga förmåga ska stimuleras och tränas med stöd av olika konstnärliga uttryck och arbetssätt.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • genomföra ett planerat konstnärlig projekt och/eller arbeta med en konstnärligt grundad teknik som exempelvis kroki.
  • kommunicera sin reflektion över en design- och konstnärlig process till andra.
  • fördjupa och utveckla sin konstnärliga förmåga.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, att samtliga kurser i Kandidatprogrammet i industridesign, DGIND, som ligger före denna kurs är slutförda och godkända.

Engelska B.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, workshops och övningar individuellt och i grupp.

Examination

Under kursens gång examineras kursens olika moment löpande genom övningar av prövande karaktär i övningar, presentationer och obligatoriska inlämningsuppgifter.

För att bli godkänd på kursen måste alla moment i kursen vara genomförda och godkända. Betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U) ges för varje moment samt för kursen som helhet.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till styrelsen för Designhögskolan.
Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande
Student kan inte tillgodoräkna sig hela eller delar av denna kurs då den har som mål att utgå ifrån den aktuella kunskapen och kompetensen hos den studerande.

Övriga föreskrifter

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.