Kursplan

Design för framtiden 2, 1.5 hp

Design for the Future 2, 1.5 Credits

Högskolepoäng: 1.5 hp
Kurskod: 5ID170
Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet
Datum för fastställande: 2012-06-25
Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
Giltig från: 2012-08-27
Giltig till: Tillsvidare
Nivå: Grundnivå
Huvudområden och successiv fördjupning:
Industridesign: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå eller mindre än två års sammanlagda studier som förkunskapskrav
Betygsgrader:

För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Innehåll

Målet med kursen är att den studerande ska reflektera över designområdets utveckling i framtiden genom att delta vid en designkonferens eller ett designseminarium. I kursen ska den studerande kritiskt analysera över hur olika tillämpningsområden av design framställs både muntligt och visuellt och reflektera över sin egen visuella framställan av genomförda designprojekt i sin individuella portfölj.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • analysera muntliga och visuella designpresentationer och reflektera över sina egna genomförda designprojekt i sin individuella portfölj.
  • självständigt reflektera och skriftligt beskriva skärningspunkten mellan olika sätt att tillämpa design.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, att samtliga kurser i Kandidatprogrammet i industridesign, DGIND, som ligger före denna kurs är slutförda och godkända.

Engelska B.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av närvaro och aktivt deltagande vid en designkonferens eller ett designseminarium.

Examination

Examinationen sker löpande under kursens gång i exempelvis praktiska övningar av prövande karaktär och genom medverkan som åhörare vid en designkonferens eller seminarium samt med individuella inlämningsuppgifter.

För att bli godkänd på kursen måste alla moment i kursen vara genomförda med godkänt resultat. Betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U) ges för varje moment samt för kursen som helhet.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till institutionsstyrelsen för Designhögskolan.
Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande
Student kan inte tillgodoräkna sig hela eller delar av denna kurs då den har som mål att utgå ifrån den aktuella kunskapen och kompetensen hos den studerande.

Övriga föreskrifter

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.