Kursplan

Designprojekt 2, 30.0 hp

Design Project 2, 30.0 Credits

Högskolepoäng: 30.0 hp
Kurskod: 5ID166
Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet
Datum för fastställande: 2012-06-25
Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
Giltig från: 2012-08-27
Giltig till: Tillsvidare
Nivå: Grundnivå
Huvudområden och successiv fördjupning:
Industridesign: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå eller mindre än två års sammanlagda studier som förkunskapskrav
Betygsgrader:

För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Innehåll

Kursens mål är att den studerande skall fördjupa kunskaper och kompetens att arbeta med samtida problemställningar i projektform inom designområdet. I kursen ingår moment att arbeta i team, att identifiera en yrkesroll samt att fördjupa sin kompetens att arbeta med komplexa designproblem med användaren i centrum. Den studerande ges möjligheter att delvis självständigt fördjupa sin förmåga att arbeta metodiskt med designrelaterade problemställningar i ett verklighetsperspektiv. Den studerande ska fördjupa sig att samarbeta i grupp och med utomstående personer från näringsliv, stat och/eller kommun. Handledning sker med verksamma industridesigner.


Kursen består av fyra moment:

 1. Hot Team – innovationsprojekt, 6 hp
 2. Praktiska studier 1, 7,5 hp
 3. Praktiska studier 2, 7.5 hp
 4. Projekttillämpning, 9 hp

Moment 1. Hot Team - innovationsprojekt, 6 hp
I ska den studerande utföra ett designprojekt i tvärvetenskapliga team. Momentet är tvärvetenskapligt med studenter från olika nivåer, institutioner och utbildningsprogram. Projekttillämpningen genomsyras i hög grad av ”Design Thinking” och aktuell innovationsforskning. Målet är att den studerande ska tränas i att arbeta i tvärvetenskapliga team och arbete med fokus på samarbete och innovationsfrågor. Den studerande ska genom praktisk tillämpning utföra ett tillämpningsprojekt i samarbete med externt företag, organisation eller myndighet. Den studerande ska reflektera över och tillämpa gruppmekanismer och individuella faktorer som påverkar innovationsnivån för sin egen del och för teamet samt även reflektera över skillnader mellan projektarbete och tvärvetenskapliga teamarbeten. I momentet bygger studenterna i varje team upp en studio för sitt arbete.

Moment 2. Praktiska studier 1, 7.5 hp
I momentet ska den studerande förvärva praktisk erfarenhet genom att följa en yrkesverksam designers dagliga arbete, omsätta kunskap i olika situationer, bekräfta eller kritiskt granska inhämtad kunskap och undersöka hur kunskapen kan användas på en arbetsplats med industridesign i fokus. Den studerande initierar och administrerar själv en kontakt med ett industridesignföretag i Sverige för sina praktiska studier. Valet av praktiskplats ska godkännas av programansvarig.
En yrkesverksam industridesigner på praktikplatsen ska vara handledare och kontaktperson. Studierna bedrivs individuellt med kontaktpersonen som handledare.

Moment 3. Praktiska studier 2, 7.5 hp
I momentet ska den studerande förvärva fördjupad praktisk erfarenhet genom att följa det dagliga arbetet för en yrkesverksam inom design eller ett för design närliggande område. Den studerande erhåller en erfarenhetsbaserad kunskap och kompetens och ska studera hur ämneskunskap och kompetens användas på en arbetsplats. Den studerande och programledare diskuterar studentens önskade alternativ för praktiska studier och fördjupningsstudier. Valet av praktikplats och fördjupningsstudier ska godkännas av programansvarig. Den studerande initierar och administrerar själv en kontakt med ett företag i Sverige för sina praktiska studier. En kontaktperson på praktikplatsen ska namnges. Studierna bedrivs med kontaktpersonen som handledare.

Moment 4. Projekttillämpning, 9 hp
I momentet arbetar studenterna i projektform med ett samtida komplext designproblem. Projektet genomförs i samarbete med extern part från exempelvis näringsliv eller myndighet. Studenterna arbetar både individuellt och i grupp.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

 • tillämpa och genomföra ett innovativt designprojekt i ett tvärvetenskapligt team.
 • identifiera, tillämpa och argumentera för olika innovationsfaktorer för att stimulera integration och interaktion i ett tvärvetenskapligt team.
 • reflektera över sin egna yrkesroll och yrkesidentitet utifrån samarbete i tvärvetenskapliga innovativa team.
 • kritiskt granska och analysera egen kunskap om designprocessen och reflektera över erfarenheterna från verklighetsnära praktik med industridesignfokus.
 • reflektera över genusperspektiv i verklighetsnära situationer.
 • tillämpa egen kunskap att planera, organisera, genomföra och presentera projektarbete med en kreativa designprocess genom att använda yrkesspecifika tekniker och metoder i en verklighetsnära situation.
 • utföra ett problembaserat projekt i grupp, med andra yrkeskompetenser och ett samarbetsföretag.
 • genomföra en muntlig argumenterande visuell presentation av genomförande och en väl gestaltad helhetslösning samt skriftligt kommunicera förutsättningar, genomförande och resultat av ett designprojekt och producera en skriftlig och visuell dokumentation.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, att samtliga kurser i Kandidatprogrammet i industridesign, DGIND, som ligger före denna kurs är slutförda och godkända.

Engelska B.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av självständiga problembaserade projekt och övningar i grupp, team och individuellt. Handledning av yrkesverksam industridesigner eller jämförbar disciplin. PBL uppgift och/eller Case uppgift och PBL-seminarier.

Examination

Examinationen sker löpande under kursens gång i exempelvis praktiska övningar av prövande karaktär. Aktivt deltagande i projektarbetet i grupp och individuellt och genom bedömning av studentens arbete med designprocessens enskilda delar och deras inbördes samverkan gestaltad i en helhetslösning.

För att uppnå godkänt resultat på kursmomenten Hot Team - Innovationsprojekt och Projekttillämpning, krävs att studenten muntligt redovisar och lämnar in det som krävs i varje moment och beskrivs i kursens projektbeskrivning. Examinationen sker genom närvaro och genom aktiv medverkan i teamarbete och introduktion, gemensamma handledningstillfällen, OMB, mellanpresentationer och slutlig presentation. Examinerande reflektioner och rapport. Disciplinkunskap examineras genom workshops och seminarier.
Examination i momentet Praktiska studier 1, sker genom aktiv närvaro vid diskussionsseminarier, seminarier och gruppträffar, redovisade övningsuppgifter och skriftliga inlämningsuppgifter av PBL-uppgift.
Momentet Praktiska studier 2 och generisk kunskap examineras med aktiv närvaro i exempelvis forumspel med individuella inlägg och/samt inlämnande av reflektionsuppgifter.

För att bli godkänd på kursen måste alla momenten i kursen vara genomförda och godkända. Betyget Godkänd (G) och Underkänd (U) ges för varje moment samt för kursen som helhet.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till institutionsstyrelsen för Designhögskolan.
Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande
Studenten kan inte tillgodoräkna sig hela eller delar av denna kurs då det bygger på på individuella och gemensamma erfarenheter och resultat i diskussioner och reflektioner av genomfört arbete samt aktuell innovationsforskning.

Övriga föreskrifter

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.