Till umu.se

Kursplan

Radiografi vid akuta röntgenundersökningar samt katastrofmedicin, 7.5 hp

Radiography in Acute Radiological Examinations and Disaster Medicine, 7.5 Credits

Högskolepoäng: 7.5 hp
Kurskod: 3OM270
Ansvarig institution: Inst för omvårdnad
Datum för fastställande: 2012-10-22
Beslutad av: Programrådet för sjuksköterskeutbildning
Giltig från: 2013-05-06
Giltig till: Tillsvidare
Nivå: Grundnivå
Huvudområden och successiv fördjupning:
Radiografi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå eller minst två års sammanlagda studier som förkunskapskrav
Betygsgrader:

För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Innehåll

Denna kurs i radiografi omfattar specifik omvårdnad, metodik och teknik vid akuta radiologiska undersökningar. Vidare studeras katastrofmedicin utifrån organisation och medicinskt omhändertagande på skadeplatsen. I kursen tränas omhändertagande vid olika akuta sjukdomstillstånd som röntgensjuksköterskan möter på radiologisk klinik. Det psykosociala omhändertagandet samt etik och krisbearbetning i samband med särskild händelse och katastrof studeras.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
- visa förmåga att leda omvårdnadsarbetet och samverka med andra yrkeskategorier samt visa förmåga att informera patienter i alla åldrar och
  deras närstående vid akuta radiologiska undersökningar
- beskriva akut omhändertagande och prioritering på skadeplats med avseende på bedömning, åtgärder och dokumentation av skadad
- visa förmåga att omhänderta patient vid allergisk reaktion med avseende på övervakning, bedömning, åtgärder, utvärdering och dokumentation
- reflektera över etiska problem i samband med akuta tillstånd
- visa förmåga till bedömning vid akut smärta
- visa förmåga att självständigt utifrån patientens tillstånd planera, genomföra, dokumentera och utvärdera omvårdnad samt bedöma bildmaterial
  vid akuta röntgenundersökningar
- redogöra för sjukvårdens organisation vid akuta händelser (katastrofplan)
- redogöra för och tillämpa psykosocialt omhändertagandet av patient och närstående i samband med akut tillstånd
- visa förmåga att självständigt handha medicinskteknisk apparatur

Behörighetskrav

Områdesbehörighet 16/A14.

Undervisningens upplägg

Kursen omfattar teoretiska studier motsvarande 3 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning vid radiologisk klinik motsvarande 4,5 högskolepoäng. Ett studentaktivt lärande tillämpas. Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, individuellt arbete samt obligatoriska moment som metodövningar, simuleringsövningar, verksamhetsförlagd utbildning och seminarium.

Föreläsningar ger en översikt, problematiserar ämnet och presenterar relevant forskning. Metodövningar bygger på föreläsningar och teori som integreras i den verksamhetsförlagda utbildningen. Seminarium är en undervisningsform i mindre eller större grupp där en diskussion förs utifrån evidensbaserad kunskap kring ett givet ämne/tema/problem. Under verksamhetsförlagd utbildning tillämpas kunskap från tidigare kurser.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, underkänd eller godkänd. Kursen examineras individuellt i form av en skriftlig tentamen och vid ett seminarium. Under de verksamhetsförlagda studierna bedöms kunskaper och färdigheter. Bedömningen görs av klinisk lärare i samråd med huvudhandledare inom verksamheten. Klinisk examination sker individuellt genom simulerade övningar i grupp.
Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinationer och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger.

Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande
Inga generella tillgodoräknanden tillämpas. Prövning huruvida en tidigare utbildning eller verksamhet helt eller delvis kan godtas för tillgodoräknande avgörs av Studentcentrum.

Övriga föreskrifter

http://www.student.umu.se/regelsamlingen

Litteratur

Giltig från: 2013 vecka 19

Akut vård ur ett patientperspektiv
Almerud Österberg Sofia, Nordgren Lena
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 102 s. :
ISBN: 978-91-44-07100-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Andrén-Sandberg Åke
Innan bakjouren kommit : riktlinjer för akut omhändertagande av svårt skadade på akutmottagningen
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 166 s. :
ISBN: 91-44-03528-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Radiologi
Aspelin Peter, Pettersson Holger
Senaste version : Studentlitteratur :
Obligatorisk