Kursplan

Cellbiologi, 15.0 hp

Cell Biology, 15.0 Credits

Högskolepoäng: 15.0 hp
Kurskod: 3MB002
Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi
Datum för fastställande: 2007-12-03
Beslutad av: Programkommittén för biomedicin
Reviderad: 2012-06-18
Giltig från: 2012-06-18
Giltig till: Tillsvidare
Nivå: Grundnivå
Huvudområden och successiv fördjupning:
Biomedicin: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå eller mindre än två års sammanlagda studier som förkunskapskrav
Molekylärbiologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå eller mindre än två års sammanlagda studier som förkunskapskrav
Betygsgrader:

För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Innehåll

Kursen består av tre huvudmoment:
- Moment 1 (teoridel 8 hp) omfattar övergripande teoretisk kunskap inom de mest centrala delarna av
modern molekylär cellbiologi, vilka beskrivs nedan under punkt 3 "Förväntade studieresultat". Vidare innehåller teoridelen moment inom karriärplaneringen.
- Moment 2 (Praktisk professionell träning 2 hp) omfattar muntlig presentation vid redovisning av
mini-case/instudieringsfrågor
- Moment 3 ( laborationsdel, 5 hp, vilket inkluderar 1 hp sammanställning av vetenskaplig rapport) är
ämnat som en tillämpning av det teoretiska innehållet. De experimentella övningarna omfattar arbete
med modellsystem och metodik för cellbiologiska studier. Ett genomgående tema vid laborationerna är att kursdeltagarna skall få träning i att självständigt planera experiment och analyser. Vidare läggs stor tonvikt på sammanställning av individuella laborationsrapporter som skall presenteras i samma format som en vetenskaplig artikel.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
- beskriva eukaryota cellers generella uppbyggnad och förklara hur de skiljer sig från prokaryota celler
- sammanfatta cellmembraners arkitektur och vilka parametrar som styr deras form och funktion.
- förstå generella principer för transport över cellmembraner och vilka drivkrafter som påverkar denna process.
- sammanfatta cellulära organellers arkitektur och funktion.
- förstå basala principer som styr cellulära proteiners lokalisering.
- jämföra de tre olika cytoskelettets arkitektur och funktion.
- sammanfatta grundläggande principer för cellsignalering, reglering av cellcykel och celldöd.
- förklara cancer begreppet och ge exempel på molekylära mekanismer bakom tumörprogression
- sammanfatta basala principer för det extracellulära matrixets uppbyggnad och funktion för olika vävnadstyper
- visa praktisk färdighet vid planerande och utförande av några basala cellbiologiska experiment
- förstå principer för hur en vetenskaplig studie rapporteras
- redogöra för relevanta verktyg för att kunna marknadsföra sin egen person

Behörighetskrav

Terminerna 1-3 inom Biomedicinprogrammet eller kunskaper motsvarande: Kemi 30hp varav minst 7,5 hp Biokemi, Mikrobiologi och basal molekylärbiologi, 15hp, och Basal och molekylär genetik, 15 hp.

Undervisningens upplägg

Undervisningen innefattar föreläsningar, litteraturstudier, lärarledda gruppdiskussioner vid redovisning av mini-case/ instuderingsfrågor, laborationsintroduktioner, laborationer och sammanställningar av laborationsrapporter. Samtliga moment inom ämnesområdet och karriärplanering förutom föreläsningar är av prövande karaktär och är obligatoriska.
Presentationer vid gruppdiskussioner kan komma att videofilmas som ett led i examination. Stor vikt
läggs på ett studerandeaktivt arbetssätt med eget ansvarstagande och kunskapssökande.
Allt undervisningsmaterial är på engelska och föreläsningar på engelska kan förekomma.

Examination

Teorimomentet avslutas med tentamen. Även på laborationsdelen ges betyg. För att bli godkänd på hela kursen, krävs att samtliga obligatoriska moment är avklarade och att samtliga prov är godkända. För att uppnå betyget godkänd krävs att studenten lämnar individuella skriftliga uppgifter enligt föreskrivna ramar. Vidare krävs ett aktiv deltagande i redovisningar och diskussioner. Med aktiv deltagande menas att studenten bidrar med egna inlägg, reflektioner och frågor, samt att studenten försöker svara på frågor ställda till studenten eller till gruppen. Betygskriterier för examination är att för godkänt betyg skall redovisade fakta i huvudsak vara korrekta och relaterade till uppgiften, samt till viss del integrerade i ett resonemang. För att uppnå betyget Väl Godkänd (VG) krävs att studenten utöver kraven för godkänt betyg lämnar individuella skriftliga uppgifter inom angiven tid och att arbeten är redovisad enligt föreskrivna ramar. Vidare krävs det att studenten visa på förmåga att använda ämnesspecifik terminologi samt kunna motivera sina bidrag . Betygskriterier för skriftlig tentamen är för betyget VG att fakta skall vara korrekta och innehållet tydligt och väl relaterat till uppgiften samt det skall vara frånvaro av irrelevanta fakta. Där det är tillämpbart ska konkreta fakta även vara integrerade i ett resonemang där en djupare förståelse redovisas. För slutbetyget VG krävs att detta betyg erhålls på både teori och laboratoriedelen.

Vid eventuell frånvaro vid redovisning av mini-case/instuderingsfrågor, skall studenten snarast lämna in en skriftlig redovisning av uppgifterna till kurssekreteraren. Vid frånvaro från annat obligatorisktundervisningstillfälle beslutar examinator om ersättningsuppgift eller om studenten skall göra om momentet vid ett senare tillfälle.

Kurs/moment kan tenteras vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omtenteringstillfälle inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Vid underkänt resultat hänvisas därefter studenten till tentamen nästa gång kursen/moment ges. En student som blivit underkänd i examination har rätt att genomgå förnyad examination fem gånger för att bli godkänd. Efter fyra underkända examinationer erbjuds studenten att gå om kursen. Student som efter att ha gått om kursen och underkänts i ordinarie examination samt vid ett ytterligare tillfälle måste avbryta sina studier. Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs, eller del av en kurs har rätt att efter skriftlig begäran hos Programrådet för biomedicinprogrammet få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det.

Tillgodoräknande
Prövning huruvida en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande ankommer på programansvarig eller programrådsordförande i samråd med kursansvarig institution.

Övriga föreskrifter

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.