Till umu.se

Kursplan

Filosofi C för programmet i filosofi och samhällsanalys, 30.0 hp

Philosophy C för the programme in philosophy and social analysis, 30.0 Credits

Högskolepoäng: 30.0 hp
Kurskod: 1FL097
Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier
Datum för fastställande: 2013-12-18
Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten
Reviderad: 2014-12-18
Giltig från: 2015-01-19
Giltig till: Tillsvidare
Nivå: Grundnivå
Huvudområden och successiv fördjupning:
Filosofi: Grundnivå,min 60 hp kurser på grundnivå el min 2 års studier som förkunskapskrav,innehåller ex.arbete för kandidatexamen
Betygsgrader:

För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper i filosofi och samhällsanalys, och en första kontakt med egen forskning redovisad i form av en uppsats. Uppsatsmomentet utgör examensarbete för kandidatexamen i filosofi.

Moment 1. Individuell fördjupning (7,5 hp)
Momentet utgör en förberedelse för uppsatsmomentet, och består i att studenten under handledning läser in sig på en del av den litteratur som är relevant för uppsatsen, skriver en kritisk översikt över denna litteratur och formulerar en tydligt avgränsad frågeställning som kan behandlas i den kommande uppsatsen.
Studenten föreslår själv vilket ämne och övergripande frågeställning inom området filosofi och samhällsanalys som ska behandlas. Eftersom momentet liksom uppsatsmomentet ska innebära fördjupade kunskaper på det filosofiska delområde som behandlas ska föreslaget ämne vara tydligt relaterat till kurser och moment som studenten läst tidigare under filosofiutbildningen, så att studenten har tillräckliga förkunskaper inom delområdet. En förutsättning för att ett föreslaget ämne ska godkännas är också att det finns tillgång till handledare med den kompetens som krävs för att handleda studenten både på detta moment och på uppsatsmomentet.

Moment 2. Uppsats (15 hp)
Studenten skriver en uppsats med inriktning mot filosofi och samhällsanalys. Studenten föreslår själv ämne för uppsatsen. Uppsatsämne godkänns av momentansvarig lärare. Eftersom uppsatsen ska innebära fördjupade kunskaper på det filosofiska delområde som behandlas ska uppsatsens ämne vara tydligt relaterat till kurser och moment som studenten läst tidigare under filosofiutbildningen, så att studenten har tillräckliga förkunskaper inom delområdet. En förutsättning för att ett föreslaget uppsatsämne ska godkännas är också att det finns tillgång till handledare med den kompetens som krävs för att handleda studenten.

Moment 3. Valbart moment (7,5 hp)
Fördjupade studier i något eller några centrala arbeten i filosofi. Utbudet av valbara moment varierar från termin. För uppgift om utbudet under aktuell termin, se institutionens hemsida.

 

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs ha
Kunskap och förståelse:

 • visat goda kunskaper om och överblick över centrala begrepp, teorier, problem och argument inom filosofin
 • visat metodkunskap inom det filosofiska delområde som behandlas i uppsatsen
 • visat fördjupade kunskaper inom ett delområde av filosofi och samhällsanalys
 • överblick över den aktuella vetenskapliga litteraturen inom ett delområde av filosofin
Färdighet och förmåga:
 • förmåga att självständigt kunna konstruera och presentera filosofiska argument
 • förmåga att formulera en filosofisk frågeställning som är tydligt formulerad, vetenskapligt relevant och väl avgränsad
 • förmåga att skriva en väl disponerad och tydlig filosofisk uppsats
 • god förmåga att analysera, reflektera och att presentera slutsatser som är väl underbyggda av tydlig argumentation
 • visat förmåga att på ett systematiskt sätt söka efter information
 • visat förmåga att på ett tydligt sätt beskriva den vetenskapliga litteratur som är relevant för den frågeställning som uppsatsen behandlar
 • visat god förmåga att självständigt analysera och bedöma filosofiska argument
 • visat god förmåga att skriva filosofiska texter av god språklig kvalitet
 • visat förmåga att behandla formalia på ett konsekvent sätt och i enlighet med vedertagna normer
 • visat förmåga att självständigt kunna planera, genomföra och rapportera en filosofisk undersökning
 • visat förmåga att presentera och diskutera filosofiska argument och problem muntligt och skriftligt
 • visat god förmåga att muntligt och skriftligt redovisa resultaten av en filosofisk undersökning
 • visat förmåga att på ett tydligt sätt sammanfatta resultaten av en filosofisk undersökning
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • visat förmåga att kritiskt diskutera normativa samhällsproblem
 • visat förmåga att granska och värdera medstudenters filosofiska arbeten
 • visat förmåga att granska och värdera andra forskares filosofiska arbeten.

Behörighetskrav

Filosofi B, eller motsvarande, samt minst 90 hp avslutade kurser inom kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen på moment 1 består av handledning. Undervisningen på moment 2 består av seminarier och handledning. Deltagande i seminarier är obligatoriskt. Uppsatsen behandlas i halvfärdigt och färdigt skick på några av seminarierna. Undervisning på moment 3 ges i mån av resurser. Ifall undervisning på momentet inte ges får en läskurs utformas i samråd med kursansvarig lärare. Om kursen eller något av momenten ges som Internetkurs sker undervisningen i form av nätbaserade presentationer, seminarier, diskussioner och övningar.

Examination

På momenten ges något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.

Moment 1 examineras genom en bedömning av den kritiska översikt studenten skriver, och av ett synopsis i vilket en tydligt avgränsad filosofisk frågeställning presenteras. Den kritiska översikten bedöms som Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. Synopsis bedöms som Underkänd eller Godkänd. För betyget Väl godkänd på momentet krävs att den kritiska översikten bedöms som Väl godkänd och att synopsis bedöms som Godkänd.

Moment 2 examineras genom en bedömning av uppsatsen, oppositionen och deltagandet i övrigt vid uppsatsseminarierna. Betygsskalan för momentet består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. För betyget Väl godkänd på uppsatsmomentet läggs särskild vikt vid bedömningen av i vilken grad uppsatsen visar att den studerande har förmåga att formulera en filosofisk frågeställning som är tydligt formulerad, vetenskapligt relevant och väl avgränsad; förmåga att skriva en väl disponerad och tydlig filosofisk uppsats; och god förmåga att analysera, reflektera och att presentera slutsatser som är väl underbyggda av tydlig argumentation. Förutom uppsatsen ingår i examinationen på moment 2 ventilering och opposition vid de uppsatsseminarier som anordnas. Vid uppsatsseminarierna examineras även förmåga till muntlig framställning och kommunikation.

Examination på moment 3 sker i form av muntliga eller skriftliga prov.

Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

Betygsskalan består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. För att få Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande ska ha uppnått Väl godkänd på uppsatsmomentet och minst ett av de övriga momenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

 

Övriga föreskrifter

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 03

Moment 1. Individuell fördjupning

Kurslitteratur väljs i samråd med momentansvarig lärare och handledare.

Moment 2. Uppsats

Hansson Sven Ove
Verktygslära för filosofer
3. uppl. : Stockholm : Thales : 2010 : 197 s. :
ISBN: 978-91-7235-071-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Pryor, James. ”Philosophical Terms and Methods”, http://www.jimpryor.net/teaching/vocab/index.html Pryor, James. ”How To Read a Philosophy Paper”, http://www.jimpryor.net/teaching/guidelines/reading.html Pryor, James. ”Guidelines on Writing a Philosophy Paper”, http://www.jimpryor.net/teaching/guidelines/writing.html Övrig litteratur som behövs för uppsatsarbetet.

Moment 3.

Kurslitteraturen på moment 3 varierar från termin till termin. För information se institutionens hemsida www.idesam.umu.se.