Kursplan

Klinisk farmaci, 7.5 hp

Clinical pharmacy, 7.5 Credits

Högskolepoäng: 7.5 hp
Kurskod: 3FA014
Ansvarig institution: Farmakologi
Datum för fastställande: 2011-08-16
Beslutad av: teknisk naturvetenskaplig fakultet
Reviderad: 2015-11-25
Giltig från: 2014-12-29
Giltig till: Tillsvidare
Nivå: Avancerad nivå
Huvudområden och successiv fördjupning:
Farmaci: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Betygsgrader:

För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Innehåll

Kursen behandlar olika metoder för att utföra kliniskt farmacevtiskt arbete. Kursen är uppbyggd utifrån patientfall innehållande komplexa läkemedelsrelaterade problem som studenten arbetar med och diskuterar kring. Syftet är att ge verktyg för beslutsfattande och självständigt arbete inom klinisk farmaci. Under kursen kommer studenten att träna förmågan att söka och kritiskt granska vetenskaplig litteratur, och därmed tillämpa evidensbaserad medicin vid värdering av läkemedelsbehandling till den enskilde patienten. Studenten kommer även att träna sig i muntlig presentation samt i att kommunicera med patienter och kollegor på ett professionellt sätt.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

• identifiera och värdera läkemedelsrelaterade problem hos en individuell patient och välja åtgärder för dessa • tolka och värdera laboratorievärden för en given patient med hänsyn tagen till patientens läkemedelsbehandling och sjukdomstillstånd • planera, utföra och dokumentera patientsamtal • välja läkemedel och doseringsstrategi enligt evidensbaserad medicin och farmakokinetiska principer samt motivera och argumentera för ett läkemedelsval med hänsyn till patientens förutsättningar såsom ålder, övriga sjukdomar, läkemedel samt njur- och leverfunktion • planera för in- och utsättning av ett läkemedel och motivera med utgångspunkt från den individuelle patienten och läkemedlets farmakokinetik och farmakodynamik samt sätta upp mål med behandlingen • sammanställa och värdera information från patientjournal och patientsamtal • självständigt utforma och argumentera för en farmacevtisk vårdplan • kommunicera muntligt och skriftligt med patienter, läkare, sjuksköterskor och övrig vårdpersonal omkring enskilda patienters läkemedelsbehandling

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i farmaci inklusive minst 90 hp farmaci (inklusive kurser i farmakologi, farmakokinetik, galenisk farmaci, farmakoterapi och samhällsfarmaci) samt farmacevtisk kemi 30 hp och biomedicinsk vetenskap 30 hp alternativt receptarieexamen 180 hp eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Kursen är nätbaserad. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar (de flesta i form av videoföreläsningar), självstudier, fördjupningsuppgifter, gruppseminarier och muntliga redovisningar. Eftersom kursen är nätbaserad bedrivs största delen av studierna i hemmet eller på lärcentra. Obligatorisk praktik ingår. Vissa kursmoment kommer att utföras i en virtuell värld. I undervisningen ingår problembaserat lärande som arbetsmetod. Patientfallen redovisas skriftligt och muntligt. Obligatoriska moment: Diskussionsseminarier, patientfall, praktik. I kursen ingår en samling i Umeå med obligatoriska moment.

Examination

Kursen avslutas med skriftligt prov. På skriftligt prov sätts något av betygen godkänd (G), väl godkänd (VG) eller underkänd (U). På obligatoriska moment ges endast betygen godkänd (G) eller underkänd (U). På hela kursen ges något av betygen godkänd (G), väl godkänd (VG) eller underkänd (U). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Vidare har studerande, som två gånger underkänts i obligatoriskt moment för viss kurs eller del av kurs, rätt att hos institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap begära att annan lärare utses för att bestämma betyget vid förnyat försök. Den som godkänts i ett prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Möjligheten att komplettera inte godkända obligatoriska praktiska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Övriga föreskrifter

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.