Kursplan

Projektarbete i kognitionsvetenskap, 7.5 hp

Project in cognitive science, 7.5 Credits

Högskolepoäng: 7.5 hp
Kurskod: 2KO014
Ansvarig institution: Institutionen för psykologi
Datum för fastställande: 2009-10-27
Beslutad av: Programkommittén för kognitionsvetenskapliga programmet samt kandidatprogram för kognitionsvetenskap
Reviderad: 2015-03-16
Giltig från: 2015-03-16
Giltig till: 2018-02-18 (nyare version av kursplanen finns)
Nivå: Grundnivå
Huvudområden och successiv fördjupning:
Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå eller minst två års sammanlagda studier som förkunskapskrav
Betygsgrader:

För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Innehåll

I kursen får studenten i grupp planera och genomföra ett kognitionsvetenskapligt projekt i samverkan med ett företag eller i en organisation. Projektarbetet ska ha en tydlig beställare/kontaktperson på företaget/organisationen. Gruppen ska i projektet tillämpa kunskaper och färdigheter hon/han tillägnat sig under tidigare kurser på programmet. Gruppen ska i ett planeringsverktyg dokumentera hur dess resurser används i projektet och detta redovisas vid kursslut. 

Förväntade studieresultat

Studenten ska visa förmåga att:
•    planera och genomföra ett projektarbete inom kognitionsvetenskap i samverkan med en extern uppdragsgivare 
•    tillämpa sina kognitionsvetenskapliga kunskaper och erfarenheter 
•    identifiera, söka upp och tillägna sig för projektet relevanta kunskaper 
•    medverka aktivt i en projektgrupp 
•    ge återkoppling till andra projektgrupper vid redovisning.
•    dokumentera och redovisa projektet 
•    kommunicera resultat i dialog med uppdragsgivaren 
•    kritiskt granska kognitionsvetenskapliga projektarbeten 

Behörighetskrav

60 högskolepoäng inom huvudområdet Kognitionsvetenskap, Inklusive kurserna UMU: vetenskapligt tänkande, statistik och empirisk metod, logik och formella metoder, vetenskaplig kommunikation eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Under första veckan ska studenten via föreläsningar ges grunderna i projektprocessen och i sin grupp formulera en projektplan. Ett projektarbete, som ska omfatta tre veckors heltidsarbete, utförs därefter i grupp. Handledning sker via en referensgrupp där lärare, andra studenter och vid behov även representant för uppdragsgivaren ingår. 

Kursen avslutas med en muntlig redovisning av projektet. Studenten ska aktivt ge återkoppling till annan grupps redovisning. Därtill ska en skriftlig dokumentation av projektarbetet lämnas in. 

Examination

Examinationen sker fortlöpande under kursens olika inslag genom godkännande av de praktiska uppgifter som ges. De examinerande inslagen är projektplanen, projektrapporten och redovisningen, samt dokumentationen. 

Betygsskalan består av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga obligatoriska inslag är godkända. För möjlighet till Väl Godkänd (VG) krävs en individuell rapport som är fördjupad och utvecklad med avseende på litteraturöversikt och referenser samt diskussion av resultaten teorier och metoder inom området. För student som inte fått obligatoriskt inslag godkänt anordnas ytterligare examinationstillfälle enligt universitetets regelsamling. Studerande har rätt att examineras enligt den kursplan som gällde vid registreringstillfället under maximalt två år. Studerande har rätt till två examinationstillfällen vid praktik eller liknande, samt fem examinationstillfällen vid prov. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos nämnden för grundutbildning i psykologi begära att annan examinator utses att bestämma betyg. 

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.