Till umu.se

Kursplan

Filosofi A för programmet i filosofi och samhällsanalys, 30.0 hp

Philosophy A for the programme in philosophy and social analysis, 30.0 Credits

Högskolepoäng: 30.0 hp
Kurskod: 1FL082
Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier
Datum för fastställande: 2010-06-15
Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd
Reviderad: 2015-06-10
Giltig från: 2015-08-31
Giltig till: Tillsvidare
Nivå: Grundnivå
Huvudområden och successiv fördjupning:
Filosofi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Betygsgrader:

För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Innehåll

Kursen ger en introduktion till filosofin och till filosofisk samhällsanalys. Utöver en introduktion till filosofin, ger kursen grundläggande kunskaper om och färdigheter i kritiskt tänkande, etik och samhällsvetenskapernas vetenskapsteori.
Kursen består av fyra moment som vardera omfattar 7,5 högskolepoäng. I kursen ingår obligatorisk bibliotekskunskap.

Moment 1: Introduktion till filosofin (7,5 hp)
Momentet är en introduktion till filosofi och några centrala filosofiska problem. Bland de klassiska filosofiska frågeställningar som kan behandlas finns de följande: Vad kan jag veta? Hur förhåller sig kropp till medvetande? Hur är språk möjligt? Har vi en fri vilja? Vad är rätt, fel, rättvisa? Har livet någon mening och är döden något ont?
Examination moment 1: aktivt deltagande i seminarier 1,5 hp, och fyra skriftliga prov om 1,5 hp vardera. Se vidare under punkt 6.

Moment 2: Kritiskt tänkande (7,5 hp)
Momentet är en introduktion i filosofisk metod och innefattar argumentationsanalys och informell logik.  Momentets mål är att ge teoretisk förståelse såväl som praktiska färdigheter.
Examination moment 2: aktivt deltagande i seminarier 0,5 hp och ett skriftligt prov på 7 hp. Se vidare under punkt 6.

Moment 3: Etik (7,5 hp)
Momentet behandlar grundläggande etiska teorier med tillämpning på aktuella moraliska problem.
Examination: aktivt deltagande i seminarier 0,5 hp, och två skriftliga prov om 3 respektive 4 hp. Se vidare under punkt 6.

Moment 4: Samhällsvetenskapernas vetenskapsteori (7,5 hp)
Momentet behandlar frågeställningar och begrepp i samhällsvetenskapernas vetenskapsteori.
Examination moment 3: aktivt deltagande i seminarier 0,5 hp, och två skriftliga prov om 3 respektive 4 hp. Se vidare under punkt 6.

 

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs

Kunskap och förståelse:
- ha kännedom om några av filosofins centrala problem och teorier
- ha god kännedom om centrala argument, problem och teorier inom något eller några filosofiska områden
- ha grundläggande förståelse av centrala teser, argument och problem i etiken
- ha grundläggande förståelse för centrala vetenskapsteoretiska frågeställningar och begrepp i de samhällsvetenskapliga disciplinerna
- ha grundläggande teoretisk förståelse av argumentationsanalys och elementär logik

Färdighet och förmåga:
- ha en grundläggande förmåga att självständigt och tydligt formulera filosofiska teser, argument och problem
- kunna göra en argumentationsanalys av en argumenterande text
- ha grundläggande färdigheter i elementär logik
- ha en grundläggande förmåga att kritiskt och självständigt diskutera filosofiska problem
- ha en grundläggande förmåga att redogöra för och diskutera vetenskapsteoretiska frågeställningar och begrepp i de samhällsvetenskapliga disciplinerna
- ha en grundläggande förmåga att behandla formalia på ett konsekvent sätt och i enlighet med vedertagna normer

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- kunna diskutera normativa frågor ur ett genusperspektiv
- ha en god förmåga att analysera och diskutera etiska och samhällsfilosofiska frågeställningar som rör normer och värden.

 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Sh A och Ma B (områdesbehörighet 5).

En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Om kursen ges som Internetkurs sker undervisningen i form av nätbaserade presentationer, seminarier, diskussioner och övningar.

Examination

Examination sker i form av salskrivning, hemtentamensuppgifter eller aktivt deltagande i seminarier. För seminariedeltagande ges något av betygen underkänd eller godkänd. Studerande som inte har möjlighet att delta i alla seminarier har möjlighet att erhålla betyget godkänd på den del av examinationen som utgörs av seminarier genom att fullgöra skriftliga eller muntliga examinationsuppgifter enligt anvisningar av betygsättande lärare. På de skriftliga proven ges något av betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Betygsskalan för hela kursen består av betygen underkänd, godkänd och väl godkänd. För betyget godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov på samtliga fyra moment är minst godkända. För betyget väl godkänd krävs att samtliga prov på momenten är minst godkända, och att den studerande är väl godkänd på sammanlagt minst 20 hp av de skriftliga proven. Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

TILLGODORÄKNANDE
Kursen kan i examen ej tillgodoräknas tillsammans med kursen Filosofi A. Moment på kursen kan i examen ej tillgodoräknas tillsammans med kurser med samma innehåll. Tillgodoräknande prövas alltid individuellt i enlighet med Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår som obligatorisk kurs i kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys.

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 27

Moment 1. Introduktion till filosofin 7,5 hp

Hansson Sven Ove
Verktygslära för filosofer
3. uppl. : Stockholm : Thales : 2010 : 197 s. :
ISBN: 978-91-7235-071-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läses i urval

Nagel Thomas
Vad är meningen med alltihop?
Nora: Nya Doxa : 1991 :
Obligatorisk

Wolf Susan
Meaning in Life and Why it Matters. Tanner Lectures in Human Values.
Princeton: Princeton University Press : 2007 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillgänglig som pdf.

Därutöver tillkommer ett antal artiklar enligt lärares anvisningar. Dessa artiklar är tillgängliga i elektronisk form antingen via kurssajten i Cambro eller via Umeå universitetsbibliotek.

Moment 2. Kritiskt tänkande 7,5 hp

Argumentationsanalys : färdigheter för kritiskt tänkande
Björnsson Gunnar, Kihlbom Ulrik, Ullholm Anders
2. [utökade] utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2009 : 204 s. :
ISBN: 978-91-27-11808-9 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (Läses i urval)

Hansson Sven Ove
Verktygslära för filosofer
3. uppl. : Stockholm : Thales : 2010 : 197 s. :
ISBN: 978-91-7235-071-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: sid 47-84

Prawitz, Dag. Artikeln "logik" i Nationalencyklopedin. Obligatorisk Ett antal artiklar tillkommer.

Moment 3. Etik 7,5 hp

Hansson Sven Ove
Verktygslära för filosofer
3. uppl. : Stockholm : Thales : 2010 : 197 s. :
ISBN: 978-91-7235-071-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läses i urval.

Ahlenius Henrik
Ahlenius, Henrik (red.) Vad är moraliskt rätt? Texter i normativ etik i urval av
Stockholm: Thales : 2004 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Läses i urval.

Timmons Mark
Moral theory : an introduction
2nd ed. : Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield Publishers : 2013. : xi, 367 p. :
ISBN: 9780742564916 (cloth : alk. paper)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ett antal artiklar, som är tillgängliga i elektronisk form, tillkommer.

Moment 4. Samhällsvetenskapernas vetenskapsteori 7,5 hp

Philosophy of social science : a new introduction
Cartwright Nancy, Montuschi Eleonora
First Edition. : Oxford : Oxford University Press : 2014 : x, 330 pages :
ISBN: 9780199645107
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ett urval artiklar tillkommer.