Till umu.se

Kursplan

Filosofi B för programmet i filosofi och samhällsanalys, 30.0 hp

Philosophy B for the programme in philosophy and social analysis, 30.0 Credits

Högskolepoäng: 30.0 hp
Kurskod: 1FL084
Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier
Datum för fastställande: 2011-06-30
Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd
Reviderad: 2015-06-10
Giltig från: 2015-08-31
Giltig till: 2017-09-10 (nyare version av kursplanen finns)
Nivå: Grundnivå
Huvudområden och successiv fördjupning:
Filosofi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå eller mindre än två års sammanlagda studier som förkunskapskrav
Betygsgrader:

För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Innehåll

Kursen ger breddade och fördjupade kunskaper för den som tidigare läst Filosofi A. Kursen består av fyra moment som vardera omfattar 7,5 högskolepoäng. Av dessa är tre moment obligatoriska: Moment 1 Filosofiskt skrivande, Moment 2 Politisk filosofi och Moment 3 Fördjupning i politisk filosofi. Utöver detta väljs ett valbart moment. Vilka av dessa valbara moment som det erbjuds undervisning på varierar från termin till termin.

Obligatoriska moment:

Moment 1. Filosofiskt skrivande (7,5 hp)
Momentet består i att under handledning skriva en kortare uppsats med inriktning mot filosofisk samhällsanalys där den studerande tillämpar sina kunskaper och färdigheter i kritiskt och självständigt tänkande.
Examination moment 1: Uppsats och uppsatsseminarier. Se vidare under punkt 6.

Moment 2: Politisk filosofi (7,5 hp)
Momentet introducerar centrala problem och teorier inom den politiska filosofin.
Examination: aktivt deltagande i seminarier 0,5 hp, och två skriftliga prov om 3 respektive 4 hp. Se vidare under punkt 6.

Moment 3: Fördjupning i politisk filosofi (7,5 hp)
Momentet ger fördjupade kunskaper i politisk filosofi. Momentet kan ha olika inriktningar olika terminer.
Examination: aktivt deltagande i seminarier 0,5 hp, och två skriftliga prov om 3 respektive 4 hp. Se vidare under punkt 6.

Valbart moment:

Moment 4: Valbart moment (7,5 hp)
Inriktning på de valbara moment som ges varierar från termin till termin. Exempel på valbara moment är Språkfilosofi, Medvetandefilosofi, och Filosofins historia. För information om vilka valbara moment som ges aktuell termin, se institutionens hemsida.
 


 

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs

Kunskap och förståelse:
- Ha visat goda kunskaper om och överblick över centrala begrepp, teorier, problem och argument inom filosofin
- Ha kännedom om några av filosofins centrala problem och teorier
- Ha fördjupade och breddade kunskaper inom centrala filosofiska problemområden
- Ha god kännedom om centrala argument, problem och teorier inom politisk filosofi
- Ha kännedom om olika filosofiska metoder
- Ha visat fördjupade kunskaper inom ett området filosofisk samhällsanalys

Färdighet och förmåga:
- Haförmåga att kritiskt och självständigt diskutera filosofiska problem
- Ha förmåga att självständigt formulera filosofiska tankegångar
- Ha förmåga att tydligt formulera filosofiska teser och argument
- Ha förmåga att formulera en filosofisk frågeställning som är tydligt formulerad, vetenskapligt relevant och väl avgränsad
- Ha förmåga att skriva en väl disponerad och tydlig filosofisk uppsats
- Ha förmåga att analysera, reflektera och att presentera slutsatser som är väl underbyggda av tydlig argumentation
- Ha visat förmåga att på ett tydligt sätt beskriva den vetenskapliga litteratur som är relevant för den frågeställning som uppsatsen behandlar
- Ha visat förmåga att analysera och bedöma filosofiska argument
- Ha visat förmåga att skriva filosofiska texter av god språklig kvalitet
- Ha visat förmåga att behandla formalia på ett konsekvent sätt och i enlighet med vedertagna normer
- Ha visat förmåga att kunna genomföra och rapportera en filosofisk undersökning
- Ha visat god förmåga att skriftligt redovisa resultaten av en filosofisk undersökning

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Ha visat förmåga att kritiskt diskutera normativa problem
- Ha visat förmåga att diskutera normativa problem ur ett genusperspektiv
- Ha visat förmåga att granska och värdera medstudenters filosofiska arbeten
- Ha visat förmåga att granska och värdera andra forskares filosofiska arbeten.

Behörighetskrav

Univ: Filosofi A för programmet i filosofi och samhällsanalys eller Filosofi A, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, uppsatshandledning och övningar. Om kursen ges som Internetkurs sker undervisningen i form av nätbaserade presentationer, seminarier, diskussioner och övningar.

Examination

Examination sker i form av salskrivning, hemtentamensuppgifter, aktivt deltagande i seminarier, eller genom författande av en uppsats. Studerande som inte har möjlighet att delta i alla seminarier har möjlighet att erhålla betyget godkänd på den del av examinationen som utgörs av seminarier genom att fullgöra skriftliga eller muntliga examinationsuppgifter enligt anvisningar av betygsättande lärare. För seminariedeltagande ges något av betygen underkänd eller godkänd. På de skriftliga proven ges något av betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Moment 1 examineras genom en bedömning av uppsatsen, oppositionen och deltagandet i övrigt vid uppsatsseminarierna. För betyget Väl godkänd på uppsatsmomentet läggs särskild vikt vid bedömningen av i vilken grad uppsatsen visar att den studerande har förmåga att formulera en filosofisk frågeställning som är tydligt formulerad, vetenskapligt relevant och väl avgränsad; förmåga att skriva en väl disponerad och tydlig filosofisk uppsats; och god förmåga att analysera, reflektera och att presentera slutsatser som är väl underbyggda av tydlig argumentation.

Betygsskalan för hela kursen består av betygen underkänd, godkänd och väl godkänd. För betyget godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov på samtliga fyra moment är minst godkända. För betyget väl godkänd krävs att samtliga prov på momenten är minst godkända, och att den studerande är väl godkänd på sammanlagt minst 21,5 hp av de skriftliga proven. Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Kursen kan i examen ej tillgodoräknas tillsammans med kurserna Praktisk filosofi B eller Teoretisk filosofi B. Moment på kursen kan i examen ej tillgodoräknas tillsammans med kurser med samma innehåll. Tillgodoräknande prövas alltid individuellt i enlighet med Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår som obligatorisk kurs i kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys.

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 36

Moment 1. Filosofiskt skrivande (obligatoriskt moment)

Hansson Sven Ove
Verktygslära för filosofer
3. uppl. : Stockholm : Thales : 2010 : 197 s. :
ISBN: 978-91-7235-071-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Pryor, James. ”Philosophical Terms and Metods”, http://www.jimpryor.net/teaching/vocab/index.html Pryor, James. ”How To Read a Philosophy Paper”, http://www.jimpryor.net/teaching/guidelines/reading.html Pryor, James. ”Guidelines on Writing a Philosophy Paper”, http://www.jimpryor.net/teaching/guidelines/writing.html Övrig litteratur som behövs för uppsatsarbetet.

Moment 2. Politisk filosofi (7,5 hp)

Hansson Sven Ove
Verktygslära för filosofer
3. uppl. : Stockholm : Thales : 2010 : 197 s. :
ISBN: 978-91-7235-071-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läses i urval.

Wolff Jonathan
An introduction to political philosophy
Oxford : Oxford University Press : 1996 : 237 s. :
ISBN: 0-19-289251-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (eller senare utgåva)

Political thought
Wolff Jonathan, Rosen Michael
Oxford : Oxford University Press : 1999 : 442 s. :
ISBN: 0-19-289278-9 (pbk) ; £15.00 : CIP entry (Sep.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kompletterande artiklar tillkommer.

Moment 3. Fördjupning i politisk filosofi (7,5 hp)

Hansson Sven Ove
Verktygslära för filosofer
3. uppl. : Stockholm : Thales : 2010 : 197 s. :
ISBN: 978-91-7235-071-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läses i urval

Nussbaum Martha Craven
Creating capabilities : the human development approach
Cambridge, Mass. : Belknap Press of Harvard University Press : 2011. : xii, 237 p. :
ISBN: 9780674050549 (alk. paper)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Nussbaum Martha C.
Beyond the social contract. Toward global justice, The Tanner Lecture on Human Values
The Tanner Lecture on Human Values : 2002 :
URL: http://tannerlectures.utah.edu/_documents/a-to-z/n/nussbaum_2003.pdf
Obligatorisk

Rawls John
Justice as Fairness - A Restatement
Harvard University Press : 2001 :
Obligatorisk

Kompletterande artiklar tillkommer.