Till umu.se

Kursplan

CAID - Avancerad nivå, steg 1, 3.0 hp

CAID - Advanced level, step 1, 3.0 Credits

Högskolepoäng: 3.0 hp
Kurskod: 5ID117
Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet
Datum för fastställande: 2009-12-15
Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
Reviderad: 2015-06-25
Giltig från: 2015-08-31
Giltig till: Tillsvidare
Nivå: Avancerad nivå
Huvudområden och successiv fördjupning:
Industridesign: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Betygsgrader:

För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Innehåll

Kursen tar upp olika metoder som används för att skapa, hantera och utveckla ytor, former och detaljer med hjälp av dator. Genom att skapa virtuella 3D-modeller kan presentationsmaterial, i form av skärmbilder, utskrifter eller animationer genereras. Datorstödda designtekniker används inom industriföretag för att sänka utvecklingstiden och underlätta kommunikationen mellan ingenjörer, designer och andra aktörer i produktutvecklingsprocessen. Datorstödda metoder används som standardverktyg i alla steg av designprocessen för att på ett tydligt sätt visualisera och kommunicera sin design med kollegor eller samarbetspartners. Målet med kursen är att introducera CAID (Computer Aided Industrial Design) som ett verktyg för att kommunicera sina designidéer och designförslag.

Förväntade studieresultat

Efter kursens genomförande ska studenten kunna:

  • uppvisa förmåga i att hantera och tillämpa ett CAID-program genom att skapa och visualisera olika objekt.
  • hantera och utnyttja några av de vanligast förekommande verktygen för NURBS-modellering.
  • skapa olika material-, textur- och ljuseffekter för att kunna utvärdera och bedöma 3D-modellens form.
  • skapa enkla geometriska 3D-modeller utifrån en egen design.

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i industridesign eller motsvarande, samt att studenten är antagen till masterprogrammet i Avancerad produktdesign (DAAPM) eller masterprogrammet i Transportdesign (DAITM).
En B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och praktiska övningar under uppsikt av handledare. Eftersom undervisningen är av prövande karaktär är alla delar av kursen obligatoriska.

Examination

Examination sker som individuella praktiska tester, i närvaro av examinator, och presentation av resultatet av tilldelade uppgifter. För godkänt på kursen ska alla delar av kursen och alla uppgifter genomföras.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Övriga föreskrifter

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.